1. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0398 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยะ คุณสมบัติ
2.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
3.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ทุ่ง
4.เด็กหญิง จีราภรณ์ อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง กัณพัตร จันทร์สง่า
6.เด็กหญิง ภัทรพร ผิวอ่อน
7.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
8.เด็กหญิง อรกัญญา อุไรพันธ์
9.เด็กหญิง สุทธิดา วังคีรี
10.เด็กหญิง สุรัชดาวรรณ อุ่นแก้ว
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
2.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
3.นาง รุ่งนภา จงใจ
0376 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยะ คุณสมบัติ
2.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
3.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ทุ่ง
4.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
5.เด็กหญิง จิราภรณ์ อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
7.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
8.เด็กหญิง สุทธิดา วังคีรี
9.เด็กหญิง สุรัชดาวรรณ อุ่นแก้ว
10.เด็กหญิง อรกัญญา อุไรพันธ์
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
2.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
3.นาง รุ่งนภา จงใจ
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนนท์ ปวีณา
2.เด็กชาย ธีราทร ผิวอ่อน
1.นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
2.นาง รุ่งนภา จงใจ
2. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร นวลแสง
2.เด็กหญิง ณัชชา หมู่หนองสังข์
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว กนกวรรณ ระงับภัย
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุริยา อุทา
2.เด็กชาย สหวัฒน์ รอดไพรี
3.เด็กหญิง ณัชชา หมู่หนองสังข์
4.เด็กหญิง อัมธิกา พันธ์แก่น
5.เด็กชาย ธนากร นวลแสง
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นาง ไพรวัลย์ เจริญศรี
0241 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภสัณห์ ซึรัมย์
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา นุ้ยดำ
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ หาดคำ
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิราพัฒน์ ตรีวงศ์
2.เด็กชาย ธรรณรินทร์ ออมสิน
3.เด็กชาย อดิศร ชื่นบาน
1.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
2.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณพล บุญพึ่ง
1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
0185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกริช จันทะสน
2.เด็กชาย อิทธิพล กุนทัศน์
3.เด็กชาย ณัฐธิชัย ชาวกล้า
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาย สำเริง สอนพูด
0177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ ทองอินทร์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรสุข
3.เด็กชาย จิรวิชญ์ อายุยืน
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
0135 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิฐิพงษ์ โคตรมงคล
2.เด็กหญิง ณัฐริกา นวลแสง
1.นาง เทียนวรรณ พละไกร
2.นาย อาหร่าม พิมมาศ
3. โรงเรียนบ้านกันจด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นุชนพิน ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
4. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภากร ปันทอง
2.เด็กชาย ปีรติ พ่วงทรัพย์
3.เด็กชาย อชิระวัฒน์ อุ่นรัตน์
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรกนก จันทร์ฤาชัย
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
0104 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัน นพเก้า
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรกมล กระจับเงิน
2.เด็กหญิง วีระดา บุญทอง
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เกิดกล้า
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
2.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ประชุมวงษ์
3.เด็กหญิง รัชดาพร ศรีมงคล
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
2.เด็กหญิง ดวงฤดี มนทอง
3.เด็กหญิง แพรวพรรณ แหวนเพชร
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
0185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติภพ ดอกรัก
2.เด็กชาย นนทชัย นพเก้า
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โอดคำดี
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
0171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภัสสร ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ปาริชาติ คันธลักษณ์
3.เด็กหญิง ภัทรวดี เลิศศรี
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
0162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิยดา นพเก้า
2.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
3.เด็กหญิง จิรายุทธ บังคม
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรพณา พละแสน
2.เด็กหญิง สุภาพร พิลาดี
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
0177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุพงษ์ ดอกรัก
2.เด็กชาย สิทธิกร บุญทอง
3.เด็กชาย ธีระพงษ์ นันทสิงห์
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
5. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร สมรัตน์
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญากร สมรัตน์
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ สมรัตน์
3.เด็กชาย กนกพล โพธิสาร
4.เด็กหญิง กมลนิตย์ สมรัตน์
5.เด็กหญิง ปุญญิศา สมรัตน์
6.เด็กหญิง บุษกร ทองละมุล
1.นาย สุริยงค์ สมรัตน์
2.นาง ทัชชภร พิมพร
3.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
0791 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรเลิศ เลิศศรี
1.นาง จำปา สมรัตน์
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรดนัย สมรัตน์
2.เด็กหญิง ณัฐวัลย์ ประจัน
3.เด็กหญิง รุ่งรวิน สมรัตน์
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
2.นาง จำปา สมรัตน์
0084 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชาพร ยอดจักร
1.นางสาว นันทนา สายทอง
0810 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพพร นาคยอง
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี สมรัตน์
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง ภัคภร เลิศศรี
0135 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สมรัตน์
2.เด็กชาย นันทวัน ทองอ่อน
1.นางสาว นันทนา สายทอง
2.นาง จำปา สมรัตน์
0787 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวริศา สุขเย็น
2.เด็กหญิง อินธิรา หลักสุข
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
97.30
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐพร สมรัตน์
1.นาง รัตนา พิมพร
6. โรงเรียนบ้านกันทรอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรภัทร สุพงษ์
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา เลิศศรี
1.นาย สมคิด ศิริโท
2.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพิญพิชชา ดีหงษ์
2.เด็กหญิง ปฐมพร มนตรีวงษ์
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไปรยา พิพัฒน์พิทยากุล
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ มนตรีวงค์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตวิชรัตน์ สมเพ็ชร
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
0149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัชยา อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ธรรมรัตน์ อรไง
3.เด็กชาย นราธิป เพชรรัตน์
4.เด็กชาย นันทรักษ์ หลักทอง
5.เด็กหญิง ขนิษฐา สมเพชร์
6.เด็กหญิง นิศารัตน์ มนตรีวงษ์
7.เด็กหญิง อรสา บุญขาว
8.เด็กหญิง วราภรณ์ เลิศศรี
9.เด็กหญิง วรรณวิษา อินธิไชย
10.เด็กหญิง วันนิษา สายจันทร์
11.เด็กชาย วัชริศ ศรีมงคล
12.เด็กหญิง นิตยา จันทร์พรหม
13.เด็กหญิง ชนิดาภา สมเพ็ชร
14.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บุญใหญ่
15.เด็กชาย ธีระศักดิ์ มนตรีวงษ์
16.เด็กหญิง ศุจินทรา ผลแสน
17.เด็กชาย กรภัทร อุ่นแก้ว
18.เด็กหญิง ณัฐฎา สุพงษ์
19.เด็กหญิง ศริสา อิ่นแก้ว
20.เด็กหญิง ธนัชพร ศรแก้ว
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
3.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
4.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
5.นาง วชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสนา ศิริเทศ
2.เด็กหญิง ดุลยา เพ็ชรรัตน์
3.เด็กชาย ธนาดุล ประชุมวงษ์
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร ศิลาชัย
2.เด็กชาย ปรเมษฐ์ ขนทอง
3.เด็กหญิง นันทภรณ์ มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
97.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราธิป เพ็ชรรัตน์
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
7. โรงเรียนบ้านขุนหาญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา พวงงาม
2.เด็กหญิง จารุกิตติ์ พงษ์เสน่ห์
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สุวรรณทา
4.เด็กหญิง นันทิกานต์ ทองละมุล
5.เด็กหญิง นัฐวรรณ จันทมาศ
1.นาง สำลี สุรบุตร
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
0656 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทินกร อนุพัทน์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0398 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รสสุคนธ์ จันทะสนธ์
2.เด็กหญิง อารียา จูมแก้ว
3.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ดอนจันมาตย์
4.เด็กหญิง หทัยรัตน์ กลางนอก
5.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
6.เด็กหญิง อังคณา ไวเเสน
7.เด็กหญิง ชาลิสา ทองละมุล
8.เด็กหญิง รุจาภา พันลำ
9.เด็กหญิง เวธิตา ทองวิจิตร
10.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
11.เด็กชาย กิตติภพ ขวัญหอม
12.เด็กชาย เอกอนันต์ พงษ์เสน่ห์
13.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
14.เด็กชาย ธีรภัทร ดวงมณี
15.เด็กหญิง กนกวรรณ บุษผล
16.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
4.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
5.นางสาว เข็มมาลา บุตรดาวงศ์
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงศ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
2.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
3.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
4.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
5.เด็กหญิง จินุชนันท์ ศรีทิม
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุณิษา ทองละมุล
2.เด็กชาย นครินทร์ คำสุนาง
1.นาง นภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรณนิภา ปัญญา
2.เด็กหญิง ศุภมาศ สรรพศรี
3.เด็กหญิง กัลยกร ปัญญา
4.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
8. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาคำ
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ โพธิโสดา
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรระพิณ ไชยโชติ
2.เด็กหญิง อลิสา จินตนาพร
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
0025 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
2.เด็กหญิง สุรภา มุสิกะพันธ์
3.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
1.นาง ศิรยา ไสว
2.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
0242 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุไรรัตน์ ปรีเปรม
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิศัลศยา ทองอ้วน
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ จันคณา
1.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง อรทัย อินวันนา
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิศัลศยา ทองอ้วน
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกสรา จันเปรียง
2.เด็กหญิง สริญทิพย์ โคตรมงคล
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิรภพ ไทยดี
2.เด็กชาย วัชชิราวุฒิ ชมอินทร์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ลัดดา สุขรัตน์
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เทวราช นวลแสง
2.เด็กชาย ชาคร โสดแก้ว
3.เด็กชาย จำเริญ จันทร์เปรียง
1.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
2.นาย อรรถพล สุรวิทย์
0240 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หทัยรัตน์ สุทน
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัสกร โสดแก้ว
2.เด็กชาย อิทธิพล ศรีระเริญ
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง อรทัย อินวันนา
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง วิภารัตน์ คิดรัมย์
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง ลัดดา สุขรัตน์
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฉันทกร ศรีวัย
2.เด็กหญิง ณัฐติยา คำสิงห์
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิดา พิมูลชาติ
1.นาง ศิรยา ไสว
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
94.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญพัฒน์ พันธ์แก่น
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลาลัย วันนุบล
2.เด็กหญิง จิราพร ภูมิพัฒน์
3.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
4.เด็กหญิง จิราราช เสาสอน
5.เด็กหญิง สิวาพร โสดแก้ว
6.เด็กหญิง สุรภา มุสิกะพันธ์
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
3.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง วนิดา กุลเกษ
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาคำ
1.นาง ศิรยา ไสว
9. โรงเรียนบ้านจองกอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0239 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชูขวัญ ปรือปรัก
1.นาง จินดา แก้วธรรม
0287 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร พลับเจริญสุข
2.เด็กชาย กอบชัย มีทองหลาง
3.เด็กชาย เขมทัต สมเพชร
4.เด็กชาย เอกริน มาพันธ์
5.เด็กชาย พงศกร โพธิสาร
6.เด็กหญิง พิมพ์มาดา สมเพชร
7.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิสาร
1.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
2.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
3.นางสาว สุรนันท์ สมรัตน์
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกร โพธิบุตร
2.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ นันทะเส
3.เด็กชาย ธนากรณ์ สมเพชร
4.เด็กชาย ดนุพล ซ่อนกลิ่น
5.เด็กชาย ธนากร สามารถ
6.เด็กหญิง ศิริญญา คุ้มไข่นุ่น
7.เด็กหญิง ปวิณรัตน์ มนตรีวงษ์
8.เด็กหญิง สิริยากร แก่นนอก
9.เด็กหญิง อัญชิสา แก้วตา
10.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สมเพชร
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
2.นาย สมบัติ สามารถ
3.นางสาว สุรีนันท์ สมรัตน์
0208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จตุรวิทย์ บุญชาติ
2.เด็กหญิง สุภาษิตา สมเพ็ชร
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
0236 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนากร วงษ์วาส
1.นาง จินดา แก้วธรรม
0098 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา จันทชัย
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
0791 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภัสรา ศรีสิงห์
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สมเพชร
2.เด็กชาย จตุรวิชญ์ สมเพชร
3.เด็กชาย จิรภาส งิมขุนทด
1.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
2.นางสาว สุรีนันท์ สมรัตน์
0704 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
10. โรงเรียนบ้านจะเนียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิรักษ์ สีดาจันทร์
1.นาย จตุพล บุญทวี
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาลิสา โพธิสาร
2.เด็กหญิง ฐิติยานันท์ ชนะมาร
3.เด็กหญิง กัญจนาภา ใจซื่อ
1.นาง ดวงเนตร พิมศร
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชกร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ปัณธร โพธิสาร
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นพรัตน์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุพงศ์ บุญลี
2.เด็กชาย กฤตพจน์ โพธิสาร
3.เด็กชาย ธนกร มีฤทธิ์
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก จันทร์สุข
2.เด็กหญิง ชลดา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ปาลิตา ป้อมสมบูรณ์
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นาย อาวุธ ม่วงมิตร
0108 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริกัญญา พิมศร
2.เด็กหญิง สุชาดา สายสุวรรณ
3.เด็กหญิง สุดาวรรณ สุดสายเนตร
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จารุกร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง กุลธิดา พิมมาศ
3.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
4.เด็กหญิง นิดานุช พันพินิจ
5.เด็กชาย พิทักษ์พล แซ่อึ้ง
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุทธพงศ์ อุ่นแก้ว
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรจิรัชยา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง นิชานันท์ อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง วรัทยา ทาโคตร
4.เด็กหญิง ปรัชญานี ละออพงษ์
5.เด็กหญิง แก้วทิพย์ ไสว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชญานิศ นามนุษย์
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
94.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
11. โรงเรียนบ้านซำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัญญา เรียงคำ
2.เด็กหญิง นิลฤดี เกศรี
3.เด็กหญิง สุธีรา มังคละ
1.นาง สุนันทนา สุทธิประภา
2.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดลวรรฒ มินิชิต
1.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
12. โรงเรียนบ้านดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทิวากร จิตรโสม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ทองละมุล
2.เด็กชาย สุทธิมนต์ มาลาวัน
3.เด็กชาย ภาวิน อินวันนา
4.เด็กหญิง วนัชพร อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง ศุภสุตา น้อยศรี
6.เด็กหญิง ปิยะดา คงดี
1.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
2.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
3.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา จงใจ
2.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
3.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
4.เด็กชาย ศิขรินทร์ จันทร์พรหม
5.เด็กชาย สุวิจักขณ์ ไชยทอง
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลลิตา คำดี
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ทองละมุล
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย รังสันต์ แสงดี
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราพัชร ยาคำ
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ดีหงษ์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลลิตา คำดี
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ทองละมุล
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ จันจำนงค์
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
2.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร ปานทอง
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
0345 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
2.เด็กหญิง อาจารี ดีดศรี
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ จันจำนงค์
4.เด็กหญิง ณัฐกานต์ อินพิลึก
5.เด็กหญิง อุรุณี ทองละมุล
6.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ภายอุ้ม
7.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ปัตโต
8.เด็กหญิง อมราพร ทองละมุล
9.เด็กหญิง ฐิดาภา ไตรศรีธนาเลิศ
10.เด็กหญิง ปาลิตา ภายอุ่ม
11.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ฮาดทักษ์วงศ์
12.เด็กชาย อดิชาติ นครวงษ์
13.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทองระมุน
14.เด็กหญิง สุกัญญา มังคละ
15.เด็กหญิง สุภาวรรณ ภักดี
16.เด็กชาย พรชัย ทองวิจิตร
17.เด็กชาย นิรัตน์ ภายอุ้ม
18.เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ภายอุ้ม
19.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
20.เด็กหญิง วิลาสินี เวียงคำ
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
4.นาย สันติ นรินทร์
5.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
6.นาง พรพิมล วงพินิจ
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ปัตโต
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
0287 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ ปรีเปรม
2.เด็กชาย พลากร ทองแสง
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ช่างขวัญยืน
4.เด็กชาย ทินกฤต ทองวิจิตร
5.เด็กชาย สุริยนต์ เลาะหะมาน
6.เด็กชาย ชานนท์ ชื่อจริง
7.เด็กชาย วีระพงศ์ ถิ่นแดง
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นาง พรพิมล วงพินิจ
3.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
13. โรงเรียนบ้านเดื่อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา แก้วเกตุพงษ์
2.เด็กหญิง สุชาพร คำโท
3.เด็กหญิง สุปรียา พาลี
1.นางสาว ละออ งามฉวี
2.นางสาว นาฏอนงค์ โพธิสาร
0208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัชรพล จันทร์เปรียง
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ วิศิษฎศิลป์
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณยนุช บุญชิต
2.เด็กหญิง ทอไหมทอง พลเมือง
3.เด็กหญิง ชญานิศ คล้ายแก้ว
1.นางสาว นาฏอนงค์ โพธิสาร
2.นางสาว ละออ งามฉวี
0104 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรี เอี่ยมเล
1.นางสาว ละออ งามฉวี
0084 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มุสิรา สารบุญมา
1.นางสาว กุสุมา สุพรรณ์
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ สะใบ
2.เด็กหญิง ปุณยาพร ดวงพล
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
0167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริวรรณ จันทร์เหลือง
2.เด็กหญิง ดาว ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สุปรียา พาลี
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
14. โรงเรียนบ้านตานวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร โคตรพัฒน์
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประชุมวงษ์
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
15. โรงเรียนบ้านตาเอก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศุภณัฐ สุภาพ
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อุชุกร เครือแสง
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
0100 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทักษิณ ไกรษร
2.เด็กชาย สิโรดม ว่องไว
1.นาย นายไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภนัฐ สุภาพ
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภการ การธุรารัตน์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพัฒน์ แก้วสง่า
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพนาถ ชูคำ
2.เด็กหญิง วิดาสินี ชัยพร
3.เด็กชาย ณัฐกฤษฎิ์ พรมน้ำทรัพย์
4.เด็กชาย ธีรโชติ ระดมสุด
5.เด็กชาย ธนพนธ์ สิงหชาติ
6.เด็กชาย วรเวทย์ มีวงษ์
7.เด็กชาย ภูริพัฒน์ เวียงนนท์
8.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
9.เด็กชาย ภานุศร คำสวัสดิ์
10.เด็กชาย วรกันต์ ปานทอง
11.เด็กชาย วัชรากร จันทะวงษ์
12.เด็กชาย ธีรภัทร คำพินิจ
13.เด็กหญิง มนรดา พิลาดี
14.เด็กหญิง อภิภารินทร์ สุวรรณ
15.เด็กหญิง สุธิดา เมืองแพง
16.เด็กหญิง เสาวณี ไตรศรี
17.เด็กหญิง ภาวินี ฤทธิยา
18.เด็กหญิง ฉันท์ชนก เวทย์สุวรรณ
19.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ชูคำ
20.เด็กหญิง สุกัญญา ภูหาด
21.เด็กหญิง จุฑามาศ โพธิสาร
22.เด็กหญิง ศศินิภา ทองละมุล
23.เด็กหญิง อาภัสรา เลิศศรี
24.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
25.เด็กหญิง ศศิประภา ชูคำ
26.เด็กหญิง ปาริมาส บุญธรรม
27.เด็กหญิง อัญชลี ศรีนาเมือง
28.เด็กหญิง โชติการ ยงเพชร
29.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
30.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
31.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พิลาดี
32.เด็กหญิง ชุติกานต์ สินศิริ
33.เด็กหญิง เกศรา ขัวนา
34.เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา ทองสันต์
35.เด็กหญิง ภัทรธิดา อ่อนคำ
36.เด็กหญิง นิชาดา ปานทอง
37.เด็กหญิง กชกร รัตน์เพ็ชร
38.เด็กหญิง นิภาวรรณ แก้วบุปผา
1.นาง ศุภภิญญา บุญเลิศ
2.นาย บุญฤทธิ์ คำศิริ
3.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
4.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
5.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
6.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
7.นางสาว เกศกนก สมรัตน์
8.นางสาว ผกามาศ สมคิด
0236 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทธนพร พรหมแดน
2.เด็กชาย นพเก้า สมเพชร
3.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ พิลาดี
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกานต์ การธุรารัตน์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภักดิ์คินัย พึ่งเมือง
2.เด็กชาย วัฒนพงศ์ มีวงษ์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0750 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
2.เด็กชาย ธนกร ยงเพชร
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิภาวดี สุวรรณ
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
2.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บุญเที่ยง
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนาภา วิชาพูล
2.เด็กหญิง รัชฎาพร ชมพูนาค
3.เด็กหญิง ภัทราวดี ไชยปัญญา
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ศักดิ์ศรีจันทร์
2.เด็กชาย ศุภชัย สุยะดา
3.เด็กชาย ธรรมรัตน์ มรรคดี
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รพีภัทร ศิลปนนท์
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0284 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรห
0128 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปภังกร สินสระ
2.เด็กหญิง ปีย์มนัส เพชรรัตน์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง วาทินี ไกรรักษ์
0789 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
2.เด็กหญิง สุภาวดี ศิลาชัย
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รพีภัทร ศิลปนนท์
2.เด็กหญิง กิ๊ฟ ไชยจัก
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญโชติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชยวุฒิ เลิศศรี
2.เด็กหญิง ปัณฑิตา สายจันทร์
3.เด็กหญิง ภัทรจิตรา สมเพชร
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
0790 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพเก้า พยอมหอม
2.เด็กชาย จตุพร วงศ์พระราช
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
0175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เฉลิมชาติ ดวงวิจิตร
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
3.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีนคร
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล มาลี
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ปั่นทอง
2.เด็กหญิง ปนัดดา บุญจันทร์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง วาทินี ไกรรักษ์
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
97.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
16. โรงเรียนบ้านพยอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัฐวุฒิ วันอุบล
2.เด็กชาย นำบุญ รังสี
3.เด็กชาย พงสกร ผิวขาว
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา ชัยมงคล
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตติกาล ระงับภัย
1.นาย คมสันต์ สีทะ
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศกรณ์ วงษ์มณี
1.นาง จามรี พรหมทา
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.40
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา
1.นางสาว สุชาดา สุนทมาลา
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
89.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพันธ์ เกษอินทร์
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
0277 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.40
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครพนธ์ จันทร์เปรียง
1.นาง จามรี พรหมทา
0656 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ เกษอินทร์
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิพัฒน์ แก้วลอย
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
0195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โสภิดา โสดา
2.เด็กหญิง นาธร วงษ์พินิจ
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
0012 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ วงษ์พินิจ
2.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ งบไธสง
3.เด็กหญิง สุวิภา จันคณา
4.เด็กหญิง ปวีณ์กร เกษอินทร์
5.เด็กหญิง พรนภัส อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง พิมพร กิวรัมย์
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
3.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
0197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทรวิมน แก้วลอย
2.เด็กหญิง ปภัสรา พระโกฎ
3.เด็กหญิง พีระพัฒน์ ซ้อนเติม
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง จามรี พรหมทา
0213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรวัฒน์ แก้วก้อนน้อย
2.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วงษ์พินิจ
1.นาย จารุภัทร เกษอินทร์
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัชธิญา สรจักร
1.นาง จามรี พรหมทา
17. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กฤษณา จันคณา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิชา แสนสมบัติ
2.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สาลีกุล
3.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
4.เด็กหญิง จิตติกมนต์ จิตรโสม
5.เด็กหญิง อรพิมล งอนสวรรค์
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูธเนศ สมีพวง
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรภวิทย์ ชาเครือ
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
0081 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินธรา งอนสวรรค์
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศนิวาร จันทะสน
2.เด็กหญิง รัญชนา มังคละ
3.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ธะดาดิษ
1.นางสาว ฐิตาภา โพธิสาร
2.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญชนก งอนสวัน
2.เด็กหญิง เบญจมาศ โพธิสาร
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิตา ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิรประภา ญาณศิริ
3.เด็กหญิง ณัชชา โพธิสาร
1.สิบเอก วินัย โพธิสาร
2.นางสาว จตุนารัตน์ หงษ์นภวิทย์
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เมษา จันทิมาล
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรทัย สุพรมมา
2.เด็กหญิง สุภาวดี โพธิสาร
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ งอยภูธร
4.เด็กหญิง วนัชพร จันทะสนธ์
5.เด็กหญิง สุภาพร โพธิ์กระสังข์
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฏ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราพัชร คำเล็ก
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณภัทรชนม์ ทองละมุล
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิธร สาระนา
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ วันนุบล
3.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สุดสังข์
4.เด็กหญิง ชนนิกานต์ โพธิ์กระสังข์
5.เด็กหญิง ณัฐพร บุญมา
6.เด็กชาย วทัญญู สุดสังข์
7.เด็กชาย ยงยุทธ ทองละมุล
8.เด็กชาย ธนพล สุดสังข์
9.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ โพธิสาร
10.เด็กชาย จุลจักร อาจภักดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาย ผาสุข สุนทมาลา
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
2.เด็กหญิง ลักขณา กองค้า
3.เด็กหญิง นัดติยา โคตะมา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0377 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
2.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
3.เด็กหญิง จินตหรา รวงทอง
4.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
5.เด็กหญิง มุฑิตา กอบุญ
6.เด็กชาย พิชิตพงษ์ จันทร์เปรียง
7.เด็กชาย สยาม ทองเปี่ยม
8.เด็กชาย ดำรงชัย ไชยมาศ
9.เด็กชาย ราเชนทร์ สุดสังข์
10.เด็กชาย เจษธนพัฒน์ สุขเขียว
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
2.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
0277 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วีเว พรพนา
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิธร สาระนา
2.เด็กชาย ธนพล สุดสังข์
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สิงห์เจริญ
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อจิรวดี อินวันนา
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สาธิตา มังคละ
2.เด็กหญิง วรัญญา เมฆคลี
3.เด็กหญิง กานดา เสดา
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จิตรโสม
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธิติ แซ่ลี
2.เด็กหญิง ธนภร ชิ้นทอง
3.เด็กหญิง ธีราพร สุดสังข์
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นาง ศรีไศล เกษกร
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรพงศ์ หมั่นประดุง
2.เด็กหญิง จิตติมา ดอกสะบา
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนนิกานต์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง ภาริณี โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง ประกายแก้ว โพธิสาร
1.นางสาว ฐิตาภา โพธิสาร
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
0019 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จิตรโสม
2.เด็กหญิง ประกายแก้ว โพธิสาร
3.เด็กหญิง ภาริณี โพธิ์กระสังข์
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรัฐิพร สายชุ่มดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาดา โพธิสาร
2.เด็กหญิง พลอยปภัสร์ โสดา
3.เด็กหญิง ณิชากรณ์ อนุลา
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สุพัตรา วงคำซาน
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาคร โพธิ์กระสังข์
2.เด็กชาย ทนงศักดิ์ โพธิสาร
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิชัย บุญมา
2.เด็กชาย ธนภัทร วัจนา
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
18. โรงเรียนบ้านระหาร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ อารมณ์
2.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
0704 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ มนตรีวงศ์
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศพัศ พงษ์วัลย์
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะพงศ์ สมใจ
2.เด็กชาย นครธม สมอินทร์
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล ทองผิว
2.เด็กชาย ธนกฤต บุญตา
1.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
2.นางสาว จินตนา ใจมนต์
0233 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวอ่อน
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา ไชยเพ็ชร
1.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
0241 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล มะโนชาติ
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา ไชยเพ็ชร
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุวิชา ไชยชาติ
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิตภา จันทร์รอง
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ พุฒพันธ์
2.เด็กชาย ณัฐพล พุฒพันธ์
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
0213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ คำสัย
2.เด็กหญิง ภัทรวดี แสนทวีสุข
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
19. โรงเรียนบ้านสดำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บารมี โพธิ์กระสังข์
2.เด็กชาย ภูชิส พึ่งศรี
3.เด็กหญิง เบญจลักษณ์ ยืนยั่ง
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
0108 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มะลิวัลย์ ศรีบัว
2.เด็กหญิง สุชาดา เรืองฤทธิ์
3.เด็กชาย ณัฐพล รอบรู้
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรปรียา โพธิสาร
2.เด็กหญิง วิภาดา ประวัติ
3.เด็กหญิง บุญธิชา ขยันวงศ์
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุจิรา สินศิริ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญไชย
3.เด็กหญิง สัณห์สินี ไชยหาเทพ
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
0787 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พชรยาภรณ์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง นภัสสร สุดสังข์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
0810 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
2.เด็กชาย ธนโชติ กาฬปักษ์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุจิรา สินศิริ
2.เด็กหญิง สัณห์สินี ไชยหาเทพ
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญไชย
4.เด็กหญิง สุรัสวดี สมพงษ์
5.เด็กหญิง รัชฎาพร ก่อแก้ว
6.เด็กหญิง เอมพิกา สุดสังข์
7.เด็กหญิง รุ่งอรุณ ราษี
8.เด็กหญิง กัญญาวีร์ นาถาบำรุง
9.เด็กหญิง นภัสสร ขาวสอาด
10.เด็กหญิง ณัฐพร จิตรโสม
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
3.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัจฉรา เพ็ชรัตน์
2.เด็กหญิง ปลายทิพย์ เรืองคำ
3.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
4.เด็กชาย พิจักษณ์ แก้วลอย
5.เด็กหญิง ปิยธิดา แก้วบุปผา
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปลายทิพย์ เรืองคำ
2.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2.นางสาว นงเยาว์ ปรือทอง
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิ์สอน
2.เด็กหญิง ธีรารัตน์ ก่อแก้ว
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย ศักดา สวัสดี
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรภพ พรหมกสิกร
2.เด็กชาย พรชัยยุทธ พุทธภา
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย ศักดา สวัสดี
20. โรงเรียนบ้านหนองขนาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชวิศา แก้วลอย
1.นางสาว อุทัยรัตน์ ปรือปรัก
21. โรงเรียนบ้านหนองคู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มุกดา จันทิมาล
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วงษ์พินิจ
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกร มนทอง
2.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
1.นางสาว บุษบา เสาแก่น
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกร สร้อยสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ธนิญา เทาศิริ
3.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ทองเต็ม
4.เด็กชาย ศักดิ์สยาม หงษ์โต
5.เด็กหญิง อนุธิดา สะเดา
6.เด็กชาย ธนกฤต โพธิสาร
7.เด็กชาย ธีรัตน์ ปลื้มใจ
8.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
9.เด็กชาย สันติสุข ทานประดุง
10.เด็กชาย ธนกร แก้วลอย
11.เด็กหญิง กมลพรรณ จิตรโสม
12.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร
13.เด็กชาย วิวัฒน์ ปลื้มใจ
14.เด็กชาย สุริยา สมบัติ
15.เด็กชาย ณัฐพล นันสุวรรณ
16.เด็กชาย แสงสุบัน เกษหอม
17.เด็กชาย ดนุวัศ สิริพัฒน์ธนกุล
18.เด็กชาย พงษ์สุวัฒน์ บุญทน
19.เด็กชาย ฉันทวัชร สมหวัง
20.เด็กชาย ชัชพงศ์ รอดดอนไพร
21.เด็กหญิง พิมพ์สุดา บุญจูม
22.เด็กหญิง ชยานันท์ แก้วลอย
23.เด็กหญิง พิชานันท์ สุดสังข์
24.เด็กหญิง ปิยพร อุดมเดช
25.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
26.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญศรัทธา
27.เด็กหญิง ปวีณา บุตตะโยธี
28.เด็กหญิง รัตนากร สำราญ
29.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
30.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
31.เด็กหญิง จิรัฐติกาล จุมพิต
32.เด็กชาย สริพงศ์ จันคนา
33.เด็กหญิง ศิริประภา ศรีตระการ
34.เด็กหญิง พัชรธิดา วรจันทร์
35.เด็กหญิง นัชชา ถูกหมาย
36.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันคนา
37.เด็กชาย สรศักดิ์ พุทธภา
38.เด็กชาย กิตติพงษ์ จันทะสนธ์
39.เด็กหญิง ปัทมาวรรณ ทองจันทร์
40.เด็กชาย ณัฐกิตต์ พะโสม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
3.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
4.นาง ชลิตา เอียงผา
5.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
6.นางสาว บุษบา เสาแก่น
7.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
8.นางสาว ศยามล สุดสังข์
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
2.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
3.เด็กหญิง นิภาพร โพธิสาร
4.เด็กหญิง จิรัชญา โตประโคน
5.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นาง ชลิตา เอียงผา
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
2.เด็กหญิง ฉันชนก โพธิสาร
3.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
4.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
5.เด็กหญิง จุฑามาศ ไวทัน
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นาง ชลิตา เอียงผา
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
2.เด็กหญิง จรรยพร โพธิสาร
3.เด็กหญิง ปวีณา เพชรสังหาร
4.เด็กหญิง พิชญาภา สมบัติ
5.เด็กหญิง กมลลักษณ์ อาจภักดี
6.เด็กหญิง ผกามาส ทองเต็ม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
3.นางสาว ศยามล สุดสังข์
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธรณ์เทพ สุดสังข์
2.เด็กชาย ธวัชชัย บุญจูม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
22. โรงเรียนบ้านหนองผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
23. โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
24. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0792 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิไลพร หงษาธร
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัชนีกร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สิทธิชล
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุโท
1.นาย ดุษฎี เครือยา
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณฑิรา ไชยกา
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวดี บุญมี
2.เด็กหญิง มุฑิตา สุภาพ
1.นาย ดุษฎี เครือยา
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พฤกษชาติ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย วิทวัส วิสาณ
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
0790 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิตยา พินยศ
2.เด็กหญิง ราวิตรี สายสุวรรณ
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วายุภัส เลิศศรี
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไพรัช ภูมิลำเนา
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล อุ่นแก้ว
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประสาน ปานทอง
2.เด็กชาย ศราวิน แซ่มือ
1.นาย ชัยสิทธิ์ พวงมาลัย
2.นาย วีระ ชนะราวี
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาลินี ศรีภักดิ์
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิริกร อุปสุข
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
0789 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชานนท์ ยอดสง่า
2.เด็กชาย ธนกร ตาสื่อ
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันวิสา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ยุวเกศ โพธิ์กระสังข์
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นริศรา จันทร์เติม
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัทมาพร กินนะรี
2.เด็กหญิง รัชนก ภูมิลำเนา
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันธิรา นิลนนท์
2.เด็กหญิง กมลลักษณ์ แร่กาสิน
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม