#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ทรงพล พลมะศรี
1.นาง รุ่งนภา จงใจ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
43.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ปัญญาวัฒน์ เสาแก่น
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย อนนท์ ปวีณา
2.เด็กชาย ธีราทร ผิวอ่อน
1.นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
2.นาง รุ่งนภา จงใจ
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ปิยะ คุณสมบัติ
2.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
3.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ทุ่ง
4.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
5.เด็กหญิง จิราภรณ์ อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
7.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
8.เด็กหญิง สุทธิดา วังคีรี
9.เด็กหญิง สุรัชดาวรรณ อุ่นแก้ว
10.เด็กหญิง อรกัญญา อุไรพันธ์
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
2.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
3.นาง รุ่งนภา จงใจ
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ปิยะ คุณสมบัติ
2.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
3.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ทุ่ง
4.เด็กหญิง จีราภรณ์ อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง กัณพัตร จันทร์สง่า
6.เด็กหญิง ภัทรพร ผิวอ่อน
7.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
8.เด็กหญิง อรกัญญา อุไรพันธ์
9.เด็กหญิง สุทธิดา วังคีรี
10.เด็กหญิง สุรัชดาวรรณ อุ่นแก้ว
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
2.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
3.นาง รุ่งนภา จงใจ
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ภูมิบดินทร์ ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ธนพร ผิวงาม
3.เด็กหญิง พีรดา จินรัมย์
1.นาง ลัดดาวัลย์ ผิวอ่อน
2.นางสาว ฐาปัจภรณ์ โสดาธาตุ
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ฐานันดร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ พรมบุตร
3.เด็กหญิง อัญญรินทร์ สุริยเทพ
1.นาง ลัดดาวัลย์ ผิวอ่อน
2.นางสาว ฐาปัจภรณ์ โสดาธาตุ
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง สุธีวรางค์ จงใจ
1.นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง กัณพัตร จันทร์สง่า
1.นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม