#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อัฐวุฒิ วันอุบล
2.เด็กชาย นำบุญ รังสี
3.เด็กชาย พงสกร ผิวขาว
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อภินันท์ พรมนัส
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
68.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ อภิสันตานนท์
1.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ วงษ์พินิจ
2.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ งบไธสง
3.เด็กหญิง สุวิภา จันคณา
4.เด็กหญิง ปวีณ์กร เกษอินทร์
5.เด็กหญิง พรนภัส อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง พิมพร กิวรัมย์
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
3.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง รัชณีวรรณ งามไชยสิริกุล
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
95.80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง เบญจมาศ จันทร์เปรียง
1.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา ชัยมงคล
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ธนโชติ จิตรโสม
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
54.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง นภา จิตรโสม
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
53.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง สุนิสา วงษ์พินิจ
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย กฤษ ไชยนะรา
2.เด็กหญิง ชุติมา วงษ์พินิจ
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
2.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย กฤษ ไชยนะรา
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
89.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย สิทธิพันธ์ เกษอินทร์
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย พิพัฒน์ แก้วลอย
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ธีรเมศท์ พรมภัคดี
2.เด็กหญิง จิตรทิวา แก้วลอย
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
2.นาง จามรี พรหมทา
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชยพล อำนักขันธ์
2.เด็กหญิง พิมพ์พิศา จันทร์เปรียง
1.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
2.นาง สุนันท์ โมหา
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ธนพนธ์ สมจิตต์
2.เด็กชาย กฤษฎา สร้างสวน
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันคณา
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ประกฤษฎิ์ สุภาพ
2.เด็กชาย รัฐศาสตร์ ปิ่นเกษ
3.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ โพธิสาร
1.นางสาว พิมพ์ลดา วงษ์พินิจ
2.นางสาว ละมัย ศรีภักดิ์
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง โสภิดา โสดา
2.เด็กหญิง นาธร วงษ์พินิจ
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง จันทรวิมน แก้วลอย
2.เด็กหญิง ปภัสรา พระโกฎ
3.เด็กหญิง พีระพัฒน์ ซ้อนเติม
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง จามรี พรหมทา
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ปรวัฒน์ แก้วก้อนน้อย
2.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วงษ์พินิจ
1.นาย จารุภัทร เกษอินทร์
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง นภา จิตรโสม
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย นิพนธ์ เสาแพง
1.นาง สุนันท์ โมหา
24 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.40
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อัครพนธ์ จันทร์เปรียง
1.นาง จามรี พรหมทา
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชินาธิป ศรีดาชาติ
1.นาง จามรี พรหมทา
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง นัชธิญา สรจักร
1.นาง จามรี พรหมทา
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ธาราริยา สอยโว
1.นาย ณัฐพล ผิวอ่อน
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง เบญจมาศ จันทร์เปรียง
1.นาย ณัฐพล ผิวอ่อน
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง รัตติกาล ระงับภัย
1.นาย คมสันต์ สีทะ
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย เทพกุญชร บวรกิจดำรงเลิศ
1.นาย คมสันต์ สีทะ
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ยศกรณ์ วงษ์มณี
1.นาง จามรี พรหมทา
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ภูรินทร์ เกษอินทร์
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
33 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง กนกอร อำนักขันธ์
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ ไชยนะรา
3.เด็กชาย พงศกร สุภาพ
1.นางสาว พิมพ์ลดา วงษ์พินิจ
2.นางสาว ละมัย ศรีภักดิ์
34 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง อารยา เกษอินทร์
2.เด็กหญิง ปนัดดา ซ้อนเติม
3.เด็กหญิง วิชิตา พงษ์วัน
1.นางสาว พิมพ์ลดา วงษ์พินิจ
2.นางสาว ละมัย ศรีภักดิ์
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ รังษี
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.40
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา
1.นางสาว สุชาดา สุนทมาลา
37 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
46.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อาณัติ ระงับภัย
2.เด็กชาย พงสกร ผิวขาว
1.นาย จารุภัทร เกษอินทร์
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
38 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย สิทธิพันธ์ เกษอินทร์
1.นาง จามรี พรหมทา
39 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อภินัทธ์ พรมนัส
2.เด็กหญิง ดาราพร ในทอง
3.เด็กชาย ธนิสร รุ่งแสง
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
2.นาง จามรี พรหมทา
40 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ชุติมา วงษ์พินิจ
2.เด็กชาย กฤษ ไชยนะรา
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
2.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม