#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ พุฒพันธ์
2.เด็กชาย ณัฐพล พุฒพันธ์
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย กฤษณะพงศ์ สมใจ
2.เด็กชาย นครธม สมอินทร์
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา ไชยเพ็ชร
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
96.60
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง สุภัสสรา โนนไทย
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย พงศพัศ พงษ์วัลย์
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ปนิชญา ดวงมณ๊
2.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย มงคล ทองผิว
2.เด็กชาย ธนากร สายทอง
3.เด็กชาย นครธม สมอินทร์
1.นาย ภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว จินตนา ใจมนต์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ธิติมา แสงทอง
2.เด็กหญิง ชลธิดา ปรีเสม
3.เด็กหญิง จิตภา จันทร์รอง
4.เด็กหญิง จันทราภา ทุมชะ
5.เด็กชาย ศักดิ์ดา ไชยเพ็ชร
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย สุภเวช มะปรางค์
2.เด็กหญิง ปณิดา จันทร์เปรียง
3.เด็กหญิง ชัญญานุช สะอาด
4.เด็กหญิง กุลนาถ อารมณ์
5.เด็กหญิง ปริยาภัทร นิธิสิริภิญญา
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย นโรดม สมอินทร์
2.เด็กหญิง ผกาวัลย์ สีเขียว
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ คำสัย
2.เด็กหญิง ภัทรวดี แสนทวีสุข
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
12 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวอ่อน
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
13 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ณัฐพล มะโนชาติ
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง จิตภา จันทร์รอง
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ มะปรางค์
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย สุวิชา ไชยชาติ
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง อรทัย ชัยชาติ
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย มงคล ทองผิว
2.เด็กชาย ธนกฤต บุญตา
1.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
2.นางสาว จินตนา ใจมนต์
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย อโนชา มูลดับ
1.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ก้องนภา กิจโกศล
1.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา ไชยเพ็ชร
1.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง สุภัสสรา โนนไทย
1.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
23 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ มนตรีวงศ์
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ อารมณ์
2.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง รุ่งนภา บัวระภา
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง สุพรรณษา ชาวบ้านเกาะ
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม