#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ปลายทิพย์ เรืองคำ
2.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2.นางสาว นงเยาว์ ปรือทอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง อัจฉรา เพ็ชรัตน์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ณัฐพล สุดสังข์
2.เด็กชาย อนุชิต คำลอย
3.เด็กชาย ยศพล ภูมิแก้ว
4.เด็กหญิง อัจฉรา เพ็ชรัตน์
5.เด็กหญิง ขนิษฐารัตน์ บุญโพชา
6.เด็กหญิง จุลาสินี เทียนแดง
1.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
3.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง กชกร สุดสังข์
2.เด็กหญิง ประภาศิริ โสภา
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ปิยธิดา แก้วบุบผา
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
96.30
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง นภัสสร ขาวสอาด
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
9 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง สุกัญญา สุดสังข์
1.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย บารมี โพธิ์กระสังข์
2.เด็กชาย ภูชิส พึ่งศรี
3.เด็กหญิง เบญจลักษณ์ ยืนยั่ง
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง อรปรียา โพธิสาร
2.เด็กหญิง วิภาดา ประวัติ
3.เด็กหญิง บุญธิชา ขยันวงศ์
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
2.เด็กหญิง สุวนันท์ เรืองคำ
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา เรืองคำ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
13 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย พิจักษณ์ แก้วลอย
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
14 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง มะลิวัลย์ ศรีบัว
2.เด็กหญิง สุชาดา เรืองฤทธิ์
3.เด็กชาย ณัฐพล รอบรู้
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ธนโชติ กาฬปักษ์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
54.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง วิภาพร กันมา
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง อัจฉรา เพ็ชรัตน์
2.เด็กหญิง ปลายทิพย์ เรืองคำ
3.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
4.เด็กชาย พิจักษณ์ แก้วลอย
5.เด็กหญิง ปิยธิดา แก้วบุปผา
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย สิทธิชัย เทาศิริ
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย กรกฤช สุดสังข์
2.เด็กหญิง อารยา ปานทอง
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นาย ศักดา สวัสดี
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิ์สอน
2.เด็กหญิง ธีรารัตน์ ก่อแก้ว
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย ศักดา สวัสดี
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย พิจักษณ์ แก้วลอย
2.เด็กชาย ยศพล ภูมิแก้ว
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชลธิชา สุดสังข์
1.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย วิทวัส ศรีดาพันธ์
2.เด็กชาย สถาพร พะโสม
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาย ศักดา สวัสดี
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ธนภัทร สัทธา
2.เด็กชาย ธนโชติ กาฬปักษ์
1.นางสาว นงเยาว์ ปรือทอง
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ชลวัฒ บุญคำ
2.เด็กชาย สรยุทธ โพธิสาร
1.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
27 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย บุญญฤทธิ์ พิมพร
2.เด็กชาย ศักดิ์ชัย ปัญญา
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ คชสารศิรกุล
1.นางสาว นงเยาว์ ปรือทอง
2.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
28 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง จิรัชญา เมฆคลี
2.เด็กหญิง บุญธิตา ขยันวงศ์
3.เด็กหญิง พิมลวรรณ ชมภูโครต
1.นางสาว นงเยาว์ ปรือทอง
2.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
29 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
64.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง พรวิษา พะโสม
2.เด็กหญิง เกล็ดทราย โพธิสาร
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
30 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย พิจักษณ์ แก้วลอย
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
31 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชลธิชา สุดสังข์
2.เด็กหญิง ขนิษฐารัตน์ บุญโพชา
3.เด็กชาย ณัฐพล สุดสังข์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
32 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย วีรภพ พรหมกสิกร
2.เด็กชาย พรชัยยุทธ พุทธภา
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย ศักดา สวัสดี
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง รุจิรา สินศิริ
2.เด็กหญิง สัณห์สินี ไชยหาเทพ
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญไชย
4.เด็กหญิง สุรัสวดี สมพงษ์
5.เด็กหญิง รัชฎาพร ก่อแก้ว
6.เด็กหญิง เอมพิกา สุดสังข์
7.เด็กหญิง รุ่งอรุณ ราษี
8.เด็กหญิง กัญญาวีร์ นาถาบำรุง
9.เด็กหญิง นภัสสร ขาวสอาด
10.เด็กหญิง ณัฐพร จิตรโสม
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
3.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
34 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง รุจิรา สินศิริ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญไชย
3.เด็กหญิง สัณห์สินี ไชยหาเทพ
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
35 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง พชรยาภรณ์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง นภัสสร สุดสังข์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา เรืองคำ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง รัชดาภรณ์ ้สุจารี
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ธีรภัทร เรืองคำ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
2.เด็กชาย ธนโชติ กาฬปักษ์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม