#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง วันดี ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง ธีรดา ระงับภัย
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง วรรณิดา ศรีวัย
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง พิมพ์นารา กุลเกษ
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
4 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.50
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ธนากร แหวนอาจ
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ธนากร นวลแสง
2.เด็กหญิง ณัชชา หมู่หนองสังข์
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว กนกวรรณ ระงับภัย
6 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง ณัฐริกา นวลแสง
1.นาง เทียนวรรณ พละไกร
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง ขวัญธัญญพร ทองอินทร์
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ผดุงเกียรติ ดอกพวง
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
9 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย สิฐิพงษ์ โคตรมงคล
2.เด็กหญิง ณัฐริกา นวลแสง
1.นาง เทียนวรรณ พละไกร
2.นาย อาหร่าม พิมมาศ
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย สุริยา อุทา
2.เด็กชาย สหวัฒน์ รอดไพรี
3.เด็กหญิง ณัชชา หมู่หนองสังข์
4.เด็กหญิง อัมธิกา พันธ์แก่น
5.เด็กชาย ธนากร นวลแสง
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นาง ไพรวัลย์ เจริญศรี
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง สุกัญญา นุ้ยดำ
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ หาดคำ
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย อัมรินทร์ ทองอินทร์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรสุข
3.เด็กชาย จิรวิชญ์ อายุยืน
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ศุภกริช จันทะสน
2.เด็กชาย อิทธิพล กุนทัศน์
3.เด็กชาย ณัฐธิชัย ชาวกล้า
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาย สำเริง สอนพูด
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย สหวัฒน์ รอดไพรี
2.เด็กชาย สุริยา อุทา
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นาง ไพรวัลย์ เจริญศรี
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ คำไสย์
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
17 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ศุภสัณห์ ซึรัมย์
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย อนุสิษฐ์ เสาสอน
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง อรอุมา อุทา
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง หทัยรัตน์ ดอกพวง
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง จิราลักษณ์ เกิดกุล
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ธนากร นวลแสง
1.นาย สำเริง สอนพูด
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ซุ่นเซ่ง
1.นาย สำเริง สอนพูด
24 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย จิราพัฒน์ ตรีวงศ์
2.เด็กชาย ธรรณรินทร์ ออมสิน
3.เด็กชาย อดิศร ชื่นบาน
1.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
2.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส
25 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ศักดินันท์ พันธ์แก่น
2.เด็กชาย ธนาภรณ์ แก้ววงศ์
3.เด็กหญิง พิมพาขวัญ นวลแสง
1.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส
2.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
26 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง ศุภานันท์ นวลแสง
2.เด็กหญิง พิมพ์นารา กุลเกษ
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาย สำเริง สอนพูด
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82.75
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง ชญานันท์ วันทะวงษ์
1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
28 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย กฤษณพล บุญพึ่ง
1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
29 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง อัมธิกา พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง ทรรศนีย์ เสาสอน
3.เด็กหญิง ดวงกมล น้ำหวาน
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว กนกวรรณ ระงับภัย
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง ดวงกมล น้ำหวาน
1.นาย สำเริง สอนพูด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม