#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง มุกดา จันทิมาล
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
2.เด็กหญิง จรรยพร โพธิสาร
3.เด็กหญิง ปวีณา เพชรสังหาร
4.เด็กหญิง พิชญาภา สมบัติ
5.เด็กหญิง กมลลักษณ์ อาจภักดี
6.เด็กหญิง ผกามาส ทองเต็ม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
3.นางสาว ศยามล สุดสังข์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย กิตติคุณ โพธิสาร
2.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ
3.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ สุดสังข์
1.นาง ชลิตา เอียงผา
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วงษ์พินิจ
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
2.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
3.เด็กหญิง นิภาพร โพธิสาร
4.เด็กหญิง จิรัชญา โตประโคน
5.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นาง ชลิตา เอียงผา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
2.เด็กหญิง ฉันชนก โพธิสาร
3.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
4.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
5.เด็กหญิง จุฑามาศ ไวทัน
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นาง ชลิตา เอียงผา
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ธรณ์เทพ สุดสังข์
2.เด็กชาย ธวัชชัย บุญจูม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย พงศกร มนทอง
2.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง นันทิยา สุดสังข์
1.นาง ชลิตา เอียงผา
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
1.นางสาว บุษบา เสาแก่น
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
12 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย พงศกร สร้อยสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ธนิญา เทาศิริ
3.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ทองเต็ม
4.เด็กชาย ศักดิ์สยาม หงษ์โต
5.เด็กหญิง อนุธิดา สะเดา
6.เด็กชาย ธนกฤต โพธิสาร
7.เด็กชาย ธีรัตน์ ปลื้มใจ
8.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
9.เด็กชาย สันติสุข ทานประดุง
10.เด็กชาย ธนกร แก้วลอย
11.เด็กหญิง กมลพรรณ จิตรโสม
12.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร
13.เด็กชาย วิวัฒน์ ปลื้มใจ
14.เด็กชาย สุริยา สมบัติ
15.เด็กชาย ณัฐพล นันสุวรรณ
16.เด็กชาย แสงสุบัน เกษหอม
17.เด็กชาย ดนุวัศ สิริพัฒน์ธนกุล
18.เด็กชาย พงษ์สุวัฒน์ บุญทน
19.เด็กชาย ฉันทวัชร สมหวัง
20.เด็กชาย ชัชพงศ์ รอดดอนไพร
21.เด็กหญิง พิมพ์สุดา บุญจูม
22.เด็กหญิง ชยานันท์ แก้วลอย
23.เด็กหญิง พิชานันท์ สุดสังข์
24.เด็กหญิง ปิยพร อุดมเดช
25.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
26.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญศรัทธา
27.เด็กหญิง ปวีณา บุตตะโยธี
28.เด็กหญิง รัตนากร สำราญ
29.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
30.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
31.เด็กหญิง จิรัฐติกาล จุมพิต
32.เด็กชาย สริพงศ์ จันคนา
33.เด็กหญิง ศิริประภา ศรีตระการ
34.เด็กหญิง พัชรธิดา วรจันทร์
35.เด็กหญิง นัชชา ถูกหมาย
36.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันคนา
37.เด็กชาย สรศักดิ์ พุทธภา
38.เด็กชาย กิตติพงษ์ จันทะสนธ์
39.เด็กหญิง ปัทมาวรรณ ทองจันทร์
40.เด็กชาย ณัฐกิตต์ พะโสม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
3.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
4.นาง ชลิตา เอียงผา
5.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
6.นางสาว บุษบา เสาแก่น
7.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
8.นางสาว ศยามล สุดสังข์
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง สุพรรณิกา สมบัติ
1.นางสาว บุษบา เสาแก่น
14 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย กิตติภูมิ ดีโม้
2.เด็กชาย รัตนากร สุดสังข์
3.เด็กหญิง กมลลักษณ์ โพธิสาร
1.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
1.นางสาว บุษบา เสาแก่น
16 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ เดินไพร
2.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
17 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สุดสังข์
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย พสุนิต ดอกพอง
2.เด็กชาย อัษฎาวุธ ศิริเทศ
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ชาตรีวิทย์ จิตรโสม
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม