#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง เปรมฤทัย บุตรโท
1.นางสาว ลัดดา ทารักษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง อริศรา จันทร์หงษา
1.นางสาว ภัชราภรณ์ บุญตา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย สันติภาพ กันมิดา
1.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย พงศกร กันมิดา
1.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง นาเดีย บุญนะรา
1.นาย สวิน สายจันทร์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย ต่อศักดิ์ พิลาดี
1.นาย สวิน สายจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม