#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย ภากร ปันทอง
2.เด็กชาย ปีรติ พ่วงทรัพย์
3.เด็กชาย อชิระวัฒน์ อุ่นรัตน์
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย อนุพงษ์ ศรีจันทร์
2.เด็กชาย เอกภูมิ พิลาดี
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นางสาว ณัฐธิดา ไชยสุวรรณ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย ธนันดร สายจันทร์
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
53.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย เนติกุล จันทร์หงษา
2.เด็กชาย ปิติกร แก้วธรรม
3.เด็กหญิง วณิดา สัมพันธ์
4.เด็กหญิง ปาณิสรา พวงมะลิ
5.เด็กหญิง อุมาภรณ์ ศรีจันทร์
6.เด็กหญิง ชะเอม นพเก้า
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
3.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ทิพย์เกษร แสนพันดร
2.เด็กชาย สรยุทธ พิลาดี
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นางสาว ณัฐธิดา ไชยสุวรรณ
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง เอริกา พลดง
2.เด็กชาย ภูวเดช สิงหชาติ
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นางสาว ณัฐธิดา ไชยสุวรรณ
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
2.เด็กหญิง กนกวรรณ คำลอย
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นางสาว ณัฐธิดา ไชยสุวรรณ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย ธนันดร สายจันทร์
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง รัชดาพร ศรีมงคล
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
2.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ประชุมวงษ์
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
2.เด็กหญิง ดวงฤดี มนทอง
3.เด็กหญิง แพรวพรรณ แหวนเพชร
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
13 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สุรชัย ผุยลัด
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
2.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ประชุมวงษ์
3.เด็กหญิง รัชดาพร ศรีมงคล
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย นันทวัน นพเก้า
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ญานิสา นพเก้า
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พรพณา พละแสน
2.เด็กหญิง สุภาพร พิลาดี
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พรกนก จันทร์ฤาชัย
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ราชวงค์
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พิยดา นพเก้า
2.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
3.เด็กหญิง จิรายุทธ บังคม
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สิทธิวัฒน์ อาจยิ่งยง
2.เด็กหญิง สุนิสา นพเก้า
1.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
2.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ประภัสสร ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ปาริชาติ คันธลักษณ์
3.เด็กหญิง ภัทรวดี เลิศศรี
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย อนุพงษ์ ดอกรัก
2.เด็กชาย สิทธิกร บุญทอง
3.เด็กชาย ธีระพงษ์ นันทสิงห์
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย กิตติภพ ดอกรัก
2.เด็กชาย นนทชัย นพเก้า
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โอดคำดี
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
26 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ปานฤดี นิลเกตุแก้ว
2.เด็กหญิง สุมิตา คุ้มครอง
3.เด็กชาย วชิรวิชญ์ จันทร์หงษา
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
27 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง กนกวรรณ พร้อมเพรียง
2.เด็กหญิง ปภัสรา โสภา
3.เด็กหญิง ฐิติมน นันทสิงห์
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
28 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง อรกมล กระจับเงิน
2.เด็กหญิง วีระดา บุญทอง
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เกิดกล้า
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุภารัตน์ ดีสูงเนิน
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
30 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
31 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุนิสา นพเก้า
2.เด็กหญิง พรกนก จันทร์ฤาชัย
3.เด็กหญิง พิชชาภา ประจวบบุญ
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
32 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ทิพย์เกษร แสนพันดร
2.เด็กหญิง แพรวาว วงศ์ภักดี
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม