#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ปัญญากร สมรัตน์
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ สมรัตน์
3.เด็กชาย กนกพล โพธิสาร
4.เด็กหญิง กมลนิตย์ สมรัตน์
5.เด็กหญิง ปุญญิศา สมรัตน์
6.เด็กหญิง บุษกร ทองละมุล
1.นาย สุริยงค์ สมรัตน์
2.นาง ทัชชภร พิมพร
3.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ธนกร สมรัตน์
1.นาย กุญชร กลมพันธ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
97.30
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณัฐพร สมรัตน์
1.นาง รัตนา พิมพร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณัฐชญา สุพงษ์
1.นาง ภัคภร เลิศศรี
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณิชาพร ยอดจักร
1.นางสาว นันทนา สายทอง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร สมรัตน์
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
7 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สมรัตน์
2.เด็กชาย นันทวัน ทองอ่อน
1.นางสาว นันทนา สายทอง
2.นาง จำปา สมรัตน์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ปริยากร สมรัตน์
2.เด็กชาย สุรเชษฐ์ แก้วมนตรี
1.นาง ทัชชภร พิมพร
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ แต้มงาม
2.เด็กหญิง พิมพิศา มากนาสัก
1.นาง ทัชชภร พิมพร
2.นาง รัตนา พิมพร
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง จิรัตติกาล งามเจริญ
1.นาง ทัชชภร พิมพร
11 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย นราทร สมเพชร
1.นางสาว นันทนา สายทอง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สุขเย็น
2.เด็กหญิง กชภัส สมรัตน์
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
2.นาง จำปา สมรัตน์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ธนาภา สุภาพ
2.เด็กหญิง ภัทราวดี สมรัตน์
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
2.นาง รัตนา พิมพร
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ภัทรดนัย สมรัตน์
2.เด็กหญิง ณัฐวัลย์ ประจัน
3.เด็กหญิง รุ่งรวิน สมรัตน์
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
2.นาง จำปา สมรัตน์
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ สมรัตน์
1.นาง ทัชชภร พิมพร
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง นาตาชา ธนูแสง
1.นาง ทัชชภร พิมพร
17 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ สมรัตน์
2.เด็กชาย เวทิศ สมรัตน์
3.เด็กชาย ธนวิชญ์ ไชยหงษา
1.นาง อินทุอร ไชยนรา
2.นางสาว ธนิตา สมรัตน์
18 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ฐิตากร พงษ์วัน
2.เด็กหญิง ธีราภรณ์ มนตรีวงษ์
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ พิมพร
1.นางสาว ธนิตา สมรัตน์
2.นาง อินทุอร ไชยนรา
19 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
61.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ลักษณนันท์ ธรรมอุต
2.เด็กหญิง กานดามณี สมรัตน์
1.นาย สุริยงค์ สมรัตน์
20 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ปวริศา สุขเย็น
2.เด็กหญิง อินธิรา หลักสุข
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย บุญชัย วงศ์นิล
2.เด็กชาย พัชรพล ศิริเทศ
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง ทัชชภร พิมพร
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย วรเลิศ เลิศศรี
1.นาง จำปา สมรัตน์
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย นพพร นาคยอง
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี สมรัตน์
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง ภัคภร เลิศศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม