#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ชนินาถ แดงเลี่ยม
2.เด็กหญิง ต้นข้าว เพ็ชรรัตน์
1.นาย รันต์ วิถี
2.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ไปรยา พิพัฒน์พิทยากุล
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธรรมรัตน์ อระไง
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย จิรายุ เพ่งพิศ
2.เด็กชาย ชนินทร์ เลิศศรี
3.เด็กชาย ธีรเมท เลิศศรี
4.เด็กชาย ณัฐชนน นาอุดม
5.เด็กชาย นทีทร พิมพา
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
2.นาย สมคิด ศิริโท
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วาสนา ศิริเทศ
2.เด็กหญิง ดุลยา เพ็ชรรัตน์
3.เด็กชาย ธนาดุล ประชุมวงษ์
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง สุชานันท์ เมฆคลี
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
97.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย นราธิป เพ็ชรรัตน์
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง เพิญพิชชา ดีหงษ์
2.เด็กหญิง ปฐมพร มนตรีวงษ์
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ ขนทอง
2.เด็กหญิง นันทพร มนตรีวงษ์
3.เด็กหญิง ขนิษฐา สมเพชร
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
63.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ ขนทอง
2.เด็กหญิง นันทภรณ์ มนตรีวงษ์
3.เด็กหญิง ขนิษฐา สมเพชร
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ไชยา สายจันทร์
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ ขนทอง
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
56.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ มนตรีวงค์
1.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
40.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วรรณวิษา สุพงษ์
1.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กฤติยาณี เลิศศรี
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ เทาศิริ
3.เด็กหญิง ไปรยา พิพัฒน์พิยากุล
4.เด็กหญิง อังคณา บุญอินทร์
5.เด็กหญิง กชพร ดอกจันทร์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วรัชยา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ณัฐฏา สุพงษ์
3.เด็กหญิง ขนิษฐา สมเพชร
4.เด็กหญิง ศริสา อิ่นแก้ว
5.เด็กหญิง วรรณนิษา อินธิไชย
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วรัชยา อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ธรรมรัตน์ อรไง
3.เด็กชาย นราธิป เพชรรัตน์
4.เด็กชาย นันทรักษ์ หลักทอง
5.เด็กหญิง ขนิษฐา สมเพชร์
6.เด็กหญิง นิศารัตน์ มนตรีวงษ์
7.เด็กหญิง อรสา บุญขาว
8.เด็กหญิง วราภรณ์ เลิศศรี
9.เด็กหญิง วรรณวิษา อินธิไชย
10.เด็กหญิง วันนิษา สายจันทร์
11.เด็กชาย วัชริศ ศรีมงคล
12.เด็กหญิง นิตยา จันทร์พรหม
13.เด็กหญิง ชนิดาภา สมเพ็ชร
14.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บุญใหญ่
15.เด็กชาย ธีระศักดิ์ มนตรีวงษ์
16.เด็กหญิง ศุจินทรา ผลแสน
17.เด็กชาย กรภัทร อุ่นแก้ว
18.เด็กหญิง ณัฐฎา สุพงษ์
19.เด็กหญิง ศริสา อิ่นแก้ว
20.เด็กหญิง ธนัชพร ศรแก้ว
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
3.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
4.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
5.นาง วชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
82.67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ธนัชพร ศรแก้ว
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ชนิดาภา สมเพ็ชร
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ัทักดนัย ศิริเทศ
2.เด็กหญิง โยษิตา มนตรีวงษ์
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธรรมรัตน์ อระไง
2.เด็กหญิง วรัชยา อุ่นแก้ว
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาง วชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย เตวิชรัตน์ สมเพ็ชร
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง บุญญิสา สุพงษ์
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยนรา
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง อรสา บุญขาว
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
26 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ธิราภรณ์ มงคลสงค์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย กรวิชญ์ รังษี
2.เด็กชาย อริชัย บาลชื่่น
3.เด็กชาย จิรายุ มนตรีวงษ์
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
2.นาย สมคิด ศิริโท
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธีรภัทร ศิลาชัย
2.เด็กชาย ปรเมษฐ์ ขนทอง
3.เด็กหญิง นันทภรณ์ มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย พรหมพิริยะ พรหมประเสริฐ
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ มนตรีวงค์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ฐิติภรณ์ สุพงษ์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ มนตรีวงษ์
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง อริสรา สุพงษ์
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
34 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ ไชยชนะ
2.เด็กชาย ธนาธิป มนตรีวงษ์
3.เด็กชาย อดิเทพ เลิศศรี
1.นาง วิไลลักษณ์ ใจปินตา
2.นางสาว อาภัสรา ประเสน
35 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง อัญรินทร์ สมเพชร
2.เด็กหญิง ธิดากานต์ เลิศศรี
3.เด็กหญิง ดาราวรรณ ปัญญา
1.นาง นุชจรี ศรีวิไลย์
2.นาง สมหมาย หลักทอง
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง นฤมล โพธิ์อุดม
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย รัชชานนท์ เดสันเทียะ
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
38 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง สิรภัทร สุพงษ์
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา เลิศศรี
1.นาย สมคิด ศิริโท
2.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ชนิดาภา สุพงษ์
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
40 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ มนตรีวงค์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม