#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
68.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ภิรมณ์ญา โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว เข็มมาลา บุตรดาวงศ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ภัสกร ธรรมพร
2.เด็กชาย ปัญญาพร ปรีเปรม
3.เด็กชาย อภินันท์ ทองคำ
4.เด็กชาย สุภกิตติ์ วันปรีชา
5.เด็กหญิง จารุกิตต์ พงษ์เสน่ห์
6.เด็กชาย อนุชา พงษ์เสน่ห์
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นาย จิระพันธ์ เพ็ญญะ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง อัมพร ิอุ่นแก้ว
1.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
95.50
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
1.นางสาว ชนิกานต์ จันทร์เปรียง
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
2.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
3.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
6 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.75
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ณัชฌา ศรีอุดม
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย เดชาวัต บุตรเพชร
1.นาง สำลี สุรบุตร
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
40.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย เดชาวัต บุตรเพชร
1.นาง วัชรา รัตโน
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วรโชติ อุปสุข
1.นาง วัชรา รัตโน
10 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ณัชฌา ศรีอุดม
2.เด็กชาย ฐากร หล้าพรหม
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา พวงงาม
2.เด็กหญิง จารุกิตติ์ พงษ์เสน่ห์
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สุวรรณทา
4.เด็กหญิง นันทิกานต์ ทองละมุล
5.เด็กหญิง นัฐวรรณ จันทมาศ
1.นาง สำลี สุรบุตร
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุพรรณนิภา ปัญญา
2.เด็กหญิง ศุภมาศ สรรพศรี
3.เด็กหญิง กัลยกร ปัญญา
4.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
2.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
3.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
4.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
5.เด็กหญิง จินุชนันท์ ศรีทิม
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ บุษผล
1.นางสาว เข็มมาลา บุตรดาวงศ์
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุณิษา ทองละมุล
2.เด็กชาย นครินทร์ คำสุนาง
1.นาง นภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุกัญญา วังคะพันธ์
2.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ก้องกิดากร แก้วโมกข์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
1.นางสาว ชนิกานต์ จันทร์เปรียง
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุพรรณนิภา ปัญญา
1.นางสาว ชนิกานต์ จันทร์เปรียง
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ศุภมาส สรรพศรี
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง รสสุคนธ์ จันทะสนธ์
2.เด็กหญิง อารียา จูมแก้ว
3.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ดอนจันมาตย์
4.เด็กหญิง หทัยรัตน์ กลางนอก
5.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
6.เด็กหญิง อังคณา ไวเเสน
7.เด็กหญิง ชาลิสา ทองละมุล
8.เด็กหญิง รุจาภา พันลำ
9.เด็กหญิง เวธิตา ทองวิจิตร
10.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
11.เด็กชาย กิตติภพ ขวัญหอม
12.เด็กชาย เอกอนันต์ พงษ์เสน่ห์
13.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
14.เด็กชาย ธีรภัทร ดวงมณี
15.เด็กหญิง กนกวรรณ บุษผล
16.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
4.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
5.นางสาว เข็มมาลา บุตรดาวงศ์
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงศ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ทินกร อนุพัทน์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.40
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ณัฏฐ์ธีรธร อินวันนา
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
29 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา สุวรรณทา
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
30 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุพรรณนิภา ปัญญา
1.นาง สมปอง ธรรมวันนา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม