#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย อชิระ ศิลพร
2.เด็กชาย ณภัทร มณี
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง มนิฐพร อินวันนา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง พรพิมล ฝั่งซ้าย
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย อนันธโชค จันทร์เปรียง
2.เด็กชาย นัทธวัฒน์ แก้วลอย
3.เด็กชาย อดิศักดิ์ จิตรโสม
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ โพธิโสดา
5.เด็กชาย พัชรพล วันนุบล
6.เด็กชาย ไพโรจน์ มะปรางค์
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
2.นาง กิตรียา แสงแก้ว
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ชลาลัย วันนุบล
2.เด็กหญิง จิราพร ภูมิพัฒน์
3.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
4.เด็กหญิง จิราราช เสาสอน
5.เด็กหญิง สิวาพร โสดแก้ว
6.เด็กหญิง สุรภา มุสิกะพันธ์
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
3.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย พัสกร โสดแก้ว
2.เด็กชาย อิทธิพล ศรีระเริญ
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง อรทัย อินวันนา
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย เทวราช นวลแสง
2.เด็กชาย ชาคร โสดแก้ว
3.เด็กชาย จำเริญ จันทร์เปรียง
1.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
2.นาย อรรถพล สุรวิทย์
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง วิภารัตน์ คิดรัมย์
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง ลัดดา สุขรัตน์
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย สิรภพ ไทยดี
2.เด็กชาย วัชชิราวุฒิ ชมอินทร์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ลัดดา สุขรัตน์
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง เกสรา จันเปรียง
2.เด็กหญิง สริญทิพย์ โคตรมงคล
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
94.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ธัญพัฒน์ พันธ์แก่น
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
95.60
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ โพธิสาร
1.นาง อรทัย อินวันนา
14 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ จันคณา
1.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
2.เด็กหญิง สุรภา มุสิกะพันธ์
3.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
1.นาง ศิรยา ไสว
2.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
16 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง โสภิดา จันทร์เปรียง
2.เด็กชาย วรายุ นิยมวงศ์
3.เด็กหญิง พรทิวา รัตนพลที
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ โพธิโสดา
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ยงยุทธิ์ นามนุ
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร สุกใส
2.เด็กหญิง ณิชาพร วันนุบล
3.เด็กชาย ธนายุต จันทร์เปรียง
4.เด็กหญิง ธัญพัฒน์ พันธ์แก่น
5.เด็กหญิง ลดาภรณ์ บุษบา
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
2.นาง กิตรียา แสงแก้ว
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ฉันทกร ศรีวัย
2.เด็กหญิง ณัฐติยา คำสิงห์
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
21 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง หทัยรัตน์ สุทน
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
22 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง จุไรรัตน์ ปรีเปรม
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ทัพฟ้า สุทธิขันธ์
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย วสุนทรา พลเมือง
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง พิมพ์นภา มั่งมี
2.เด็กหญิง กรวรรณ ศรีดาจันทร์
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
2.นาง กิตรียา แสงแก้ว
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง อรระพิณ ไชยโชติ
2.เด็กหญิง อลิสา จินตนาพร
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ตรีวิทย์ วันที่หนึ่ง
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ณัฐภาส วงเพ็ง
1.นาง อรทัย อินวันนา
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิชิตา จันทร์เปรียง
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
69.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
1.นาง ศิรยา ไสว
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง อรทัย อินวันนา
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิศัลศยา ทองอ้วน
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ตรีวิทย์ วันที่หนึ่ง
1.นาง วนิดา กุลเกษ
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาคำ
1.นาง ศิรยา ไสว
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง วนิดา กุลเกษ
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สุธิดา พิมูลชาติ
1.นาง ศิรยา ไสว
37 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ธีรัตน์ วันนุบล
2.เด็กชาย พีรวัฒน์ โสดแก้ว
3.เด็กชาย อภินันท์ สิงหชาติ
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
38 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง พัชรี เกษอินทร์
2.เด็กหญิง ณัฐฐิกานต์ สิงห์แก้ว
3.เด็กหญิง สุปรียา อุ่นแก้ว
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาคำ
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
40 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิศัลศยา ทองอ้วน
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
41 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิชิตา จันทร์เปรียง
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
42 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ณัฐภาส วงเพ็ง
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
43 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
91.25
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ชินภัทร มีชัย
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
44 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง วนิดา กุลเกษ
45 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม