#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย วิรุฬ สมเพชร
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พงษ์วัน
3.เด็กชาย วรกันต์ ไพรอินทร์
4.เด็กหญิง ศุภร ฤทธิ์ไธสง
5.เด็กหญิง สุพรรษา นันทะเส
6.เด็กหญิง สุวรรณา แก้วลอย
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
2.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
3.นาย สมบัติ สามารถ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย รัฐภูมิ สมเพชร
2.เด็กชาย จตุรวิชญ์ สมเพชร
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ศุภกิจ สมเพชร
2.เด็กชาย จิรภาส งิมขุนทด
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ศริญญา คุ้มไข่นุ่น
2.เด็กหญิง วุฒิโย โพธิ์กระสังข์
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง สิริยากร แก่นนอก
2.เด็กหญิง ปิยธิดา นาคญวน
3.เด็กชาย ธนากรณ์ สมเพ็ชร
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
2.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
6 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ปนัดดา จันทชัย
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย รวีฤทธิ์ ศิลารักษ์
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ศุภกิจ สมเพชร
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
48.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ปฐมพร มังคละ
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
63.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สมเพชร
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย จตุรวิทย์ บุญชาติ
2.เด็กหญิง สุภาษิตา สมเพ็ชร
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
13 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง รัตนากร วงษ์วาส
1.นาง จินดา แก้วธรรม
14 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ชูขวัญ ปรือปรัก
1.นาง จินดา แก้วธรรม
15 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ธีรภัทร พลับเจริญสุข
2.เด็กชาย กอบชัย มีทองหลาง
3.เด็กชาย เขมทัต สมเพชร
4.เด็กชาย เอกริน มาพันธ์
5.เด็กชาย พงศกร โพธิสาร
6.เด็กหญิง พิมพ์มาดา สมเพชร
7.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิสาร
1.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
2.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
3.นางสาว สุรนันท์ สมรัตน์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง นภัสรา ศรีสิงห์
2.เด็กหญิง ศริญญา คุ้มไข่นุ่น
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สมเพชร
2.เด็กชาย จตุรวิชญ์ สมเพชร
3.เด็กชาย จิรภาส งิมขุนทด
1.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
2.นางสาว สุรีนันท์ สมรัตน์
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ปวิณรัตน์ มนตรีวงษ์
1.นาย สมบัติ สามารถ
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์
1.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
20 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง สุชัญญา เลิศศรี
2.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สมเพชร
3.เด็กหญิง กานต์ณิชา สมเพชร
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ปณิดา สมเพชร
2.เด็กหญิง ธัญชนก สมเพชร
3.เด็กหญิง จิรภิญญา เจริญชัย
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
22 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
61.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง อัญชิสา แก้วตา
2.เด็กชาย ดนุพล ซ่อนกลิ่น
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
2.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
24 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ญาณิศา ไพรบึง
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย นนทกร โพธิบุตร
2.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ นันทะเส
3.เด็กชาย ธนากรณ์ สมเพชร
4.เด็กชาย ดนุพล ซ่อนกลิ่น
5.เด็กชาย ธนากร สามารถ
6.เด็กหญิง ศิริญญา คุ้มไข่นุ่น
7.เด็กหญิง ปวิณรัตน์ มนตรีวงษ์
8.เด็กหญิง สิริยากร แก่นนอก
9.เด็กหญิง อัญชิสา แก้วตา
10.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สมเพชร
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
2.นาย สมบัติ สามารถ
3.นางสาว สุรีนันท์ สมรัตน์
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง นภัสรา ศรีสิงห์
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม