#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง สุธีรา มังคละ
1.นาง สุนันทนา สุทธิประภา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
50.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง วรรณารัตน์ สุดสังข์
1.นาง สุนันทนา สุทธิประภา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง สิริธิดา ไชยสุวรรณ
1.นาง ทิวาพร สุทธิประภา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง ศิริพร จิตรโสม
1.นาง ทิวาพร สุทธิประภา
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง รัตน์ติยา สุดสังข์
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ เขจรสัน
1.นางสาว บุญโฮม ดอกดวง
2.นาง ทิวาพร สุทธิประภา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กชาย นราธร มังคละ
2.เด็กหญิง ธัญยพร ปานทอง
1.นางสาว บุญโฮม ดอกดวง
2.นาง อุไรวรรณ แทนคำ
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กชาย ดลวรรฒ มินิชิต
1.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง อรปรียา เสนาเมือง
1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง พรนภา เรืองคำ
2.เด็กชาย ธนรัช สารพิลา
3.เด็กหญิง จิราภา ปรือปรัง
1.นาง แสงอารี อภัยศิลา
2.นางสาว พิมพ์วิไล วัจนา
10 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง กมลวรรณ กัณหาบุตร
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ ศรีดาว
3.เด็กชาย พงศกรณ์ งอนสวรรค์
1.นาง แสงอารี อภัยศิลา
2.นางสาว พิมพ์วิไล วัจนา
11 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง วรัญญา เรียงคำ
2.เด็กหญิง นิลฤดี เกศรี
3.เด็กหญิง สุธีรา มังคละ
1.นาง สุนันทนา สุทธิประภา
2.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
12 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
55.00
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง จิรวดี ปรีเปรม
2.เด็กหญิง ปกิตตา บุญประสิทธิ์
3.เด็กชาย ราชันย์ โพธิ์กระสังข์
1.นาง สุนันทนา สุทธิประภา
2.นาง ทิวาพร สุทธิประภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม