#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย วรวิทย์ วงค์พิทักษ์
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ทองละมุล
2.เด็กชาย สุทธิมนต์ มาลาวัน
3.เด็กชาย ภาวิน อินวันนา
4.เด็กหญิง วนัชพร อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง ศุภสุตา น้อยศรี
6.เด็กหญิง ปิยะดา คงดี
1.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
2.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
3.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ลลิตา คำดี
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ทองละมุล
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย รังสันต์ แสงดี
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ ทองระมุน
2.เด็กชาย ภัทรจาริน โทรัตน์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง จิราพัชร ยาคำ
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ดีหงษ์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย วัชรินทร์ พินยศ
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
95.70
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง อาจารี ดีดศรี
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ลลิตา คำดี
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ทองละมุล
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ จันจำนงค์
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
2.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ฐิติกาล ไตรศรีธนาเลิศ
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ทิวากร จิตรโสม
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
58.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ภคพร ปรีเปรม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุกัญญา มังคละ
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา จงใจ
2.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
3.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
4.เด็กชาย ศิขรินทร์ จันทร์พรหม
5.เด็กชาย สุวิจักขณ์ ไชยทอง
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ยาคำ
2.เด็กหญิง จิราภา ทองแท่ง
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
2.นาง พวงแก้ว พากเพียร
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุกัญญา มังคละ
2.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
2.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พงศ์พล ภายอุ้ม
2.เด็กชาย วีรพงศ์ ถินแดง
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย รังสันต์ แสงดี
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย อภิชัย ทองละมุล
2.เด็กชาย ชานน ซื่อจริง
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พลากร ทองแสง
2.เด็กชาย สุวิจักขณ์ ไชยทอง
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง เยาวเรศ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ สุขนิยม
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย รังสันต์ แสงดี
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง แก้วการณ์ สำราญสุข
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย อดิชาติ นครวงษ์
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
22 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ ปรีเปรม
2.เด็กชาย พลากร ทองแสง
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ช่างขวัญยืน
4.เด็กชาย ทินกฤต ทองวิจิตร
5.เด็กชาย สุริยนต์ เลาะหะมาน
6.เด็กชาย ชานนท์ ชื่อจริง
7.เด็กชาย วีระพงศ์ ถิ่นแดง
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นาง พรพิมล วงพินิจ
3.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ทิวากร จิตรโสม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุภาพร ปานทอง
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
2.เด็กหญิง อาจารี ดีดศรี
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ จันจำนงค์
4.เด็กหญิง ณัฐกานต์ อินพิลึก
5.เด็กหญิง อุรุณี ทองละมุล
6.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ภายอุ้ม
7.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ปัตโต
8.เด็กหญิง อมราพร ทองละมุล
9.เด็กหญิง ฐิดาภา ไตรศรีธนาเลิศ
10.เด็กหญิง ปาลิตา ภายอุ่ม
11.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ฮาดทักษ์วงศ์
12.เด็กชาย อดิชาติ นครวงษ์
13.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทองระมุน
14.เด็กหญิง สุกัญญา มังคละ
15.เด็กหญิง สุภาวรรณ ภักดี
16.เด็กชาย พรชัย ทองวิจิตร
17.เด็กชาย นิรัตน์ ภายอุ้ม
18.เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ภายอุ้ม
19.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
20.เด็กหญิง วิลาสินี เวียงคำ
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
4.นาย สันติ นรินทร์
5.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
6.นาง พรพิมล วงพินิจ
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ปัตโต
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
29 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ นครวงษ์
2.เด็กชาย ปพนดนัย พิษพงษ์
3.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ตาลเหล็ก
1.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
2.นาง พรพิมล วงพินิจ
30 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร์ ทองวิจิตร
2.เด็กหญิง นลัททิพย์ ทองแสง
3.เด็กหญิง ปานฤทัย ผิวเผือก
1.นาง พรพิมล วงพินิจ
2.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
31 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
94.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ตุลาการ ไตรศรี
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
32 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง อุรุณี ทองละมุล
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม