#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง พิชยา วงค์คำ
1.นางสาว ละออ งามฉวี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง กาญจนา พานจันทร์
1.นางสาว นาฏอนงค์ โพธิสาร
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง มุสิรา สารบุญมา
1.นางสาว กุสุมา สุพรรณ์
4 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย จักรี เอี่ยมเล
1.นางสาว ละออ งามฉวี
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย เค ซี จูเนียร์ อุปคำ
1.นางสาว นาฏอนงค์ โพธิสาร
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย ณัฐธนพงษ์ ยันตกิจ
1.นางสาว นาฏอนงค์ โพธิสาร
7 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง เกวลิน สารพะยาว
2.เด็กชาย วรเมธ อุปมัย
1.นางสาว ชุติมา ดวงสิน
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง สิริวรรณ จันทร์เหลือง
2.เด็กหญิง ดาว ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สุปรียา พาลี
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย วัชรพล จันทร์เปรียง
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ วิศิษฎศิลป์
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.40
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ โยธี
1.นางสาว ละออ งามฉวี
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ สะใบ
2.เด็กหญิง ปุณยาพร ดวงพล
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง นงนภัทร์ ชูกลิ่น
2.เด็กหญิง พิชราพร วงค์คำ
1.นางสาว ไพรวัลย์ เจริญศรี
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
58.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย ภูริพัทธ์ จบกมล
2.เด็กชาย อัศวิน คำโท
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง ปุณยนุช บุญชิต
2.เด็กหญิง ทอไหมทอง พลเมือง
3.เด็กหญิง ชญานิศ คล้ายแก้ว
1.นางสาว นาฏอนงค์ โพธิสาร
2.นางสาว ละออ งามฉวี
15 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา แก้วเกตุพงษ์
2.เด็กหญิง สุชาพร คำโท
3.เด็กหญิง สุปรียา พาลี
1.นางสาว ละออ งามฉวี
2.นางสาว นาฏอนงค์ โพธิสาร
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำโท
2.เด็กชาย วีรภัทร ปรังศรี
1.นางสาว อารีรัตน์ ปุญญา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม