#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย ณัฐวัศ ปลั่งกลาง
2.เด็กชาย ธนกฤต เชื้อพระคา
1.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
2.นางสาว สภาวดี เลิศศรี
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย พงศธร โคตรพัฒน์
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประชุมวงษ์
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กหญิง ทิยานันท์ ศิริเทศ
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พุมมาลา
1.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
2.นางสาว วรรณา รับรอง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย พิพัฒน์ กุดกลาง
2.เด็กหญิง สุพพัตรา พันธุระ
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นางสาว วรรณา รับรอง
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย ฉัชฐฤๅวุฒิ เลิศศรี
1.นางสาว สุภาวดี เลิศศรี
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
40.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กหญิง สุวนันท์ เลิศศรี
1.นางสาว สุภาวดี เลิศศรี
7 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย สุริยา จันคนา
2.เด็กหญิง พรญาณี พันธุระ
3.เด็กชาย ณัฐพงศ์ มนตรีวงษ์
1.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
2.นาง อัณธิมาพร ระหาร
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กหญิง ดวงฤทัย เพ็ชรรัตน์
1.นางสาว วรรณา รับรอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม