#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธนภัทร เชื้อหมอ
1.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อรพิมล งอนสวรรค์
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
67.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ประกาศิต แพงหอม
2.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์กระสังข์
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
65.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย อภิชาติ ศิริเทศ
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชดานันท์ วงศ์สามารถ
2.เด็กหญิง พาฝัน โพธฺิสาร
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม