#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง อัจฉรา เพ็ชรัตน์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ณัฐพล สุดสังข์
2.เด็กชาย อนุชิต คำลอย
3.เด็กชาย ยศพล ภูมิแก้ว
4.เด็กหญิง อัจฉรา เพ็ชรัตน์
5.เด็กหญิง ขนิษฐารัตน์ บุญโพชา
6.เด็กหญิง จุลาสินี เทียนแดง
1.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
3.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ธนโชติ กาฬปักษ์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
5 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชลธิชา สุดสังข์
2.เด็กหญิง ขนิษฐารัตน์ บุญโพชา
3.เด็กชาย ณัฐพล สุดสังข์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา เรืองคำ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง รัชดาภรณ์ ้สุจารี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม