#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กชาย สมยศ ทองละมุล
2.เด็กหญิง อทิติยาภรณ์ วิทยา
3.เด็กหญิง ชมพูนุช แก่นเกษ
1.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
2.นาย ศุภวิทย์ สุภโกศล
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กหญิง วีนิด ชาย
2.เด็กชาย กิติโชค จันทะเสน
3.เด็กชาย นันทิพัฒน์ บุญมา
1.นางสาว นิภารัตน์ จันทะสนธิ์
2.นางสาว อุทัยรัตน์ ปรือปรัก
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กหญิง ชวิศา แก้วลอย
1.นางสาว อุทัยรัตน์ ปรือปรัก
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กหญิง ญาดา โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง กมลลักษณ์ เลิศศรี
3.เด็กชาย กิตติพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
1.นาง ปริสรา สมรัตนานุรักษ์
2.นางสาว ณัฐทรียา อนุรุ่งโรจน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม