#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง กันยกร สุฤทธิ์
2.เด็กชาย ธนกฤต ป่อยยิ้ม
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
2.นาย ภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง นุชนพิน ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง คณิศร เผื่อแผ่
1.นางสาว ชลิดา ชันชาติ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ปัทมพร ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ คำโท
2.เด็กหญิง สุชาวดี กล้าหาญ
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ดารารัตน์ เดิมพันธ์
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย จักรพงษ์ ไรจ์ดา
2.เด็กชาย จักรินทร์ ดวงดอก
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
2.นาย ภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย อภิชาติ คำโท
2.เด็กหญิง ปณิสรา เกษคำ
3.เด็กชาย จักรินทร์ ดวงดอก
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย อ๓ิชาติ คำโท
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง นงนภัศ บุญเพ็ญ
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย ทินกร โพธิสาร
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง แทนขวัญ ป่อยยิ้ม
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
14 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย เบ็ญจรงค์ พลเมือง
2.เด็กหญิง กนกวรรณ แซ่อึง
3.เด็กชาย นาถบดินทร เหมือนมาตย์
1.นาง กิตติพรรณ สิงห์หาสน์
15 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง กมลชน ระงับภัย
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ สีลาย
3.เด็กหญิง กันย์นิษา งามบุญ
1.นาง กิตติพรรณ สิงห์หาสน์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ปณิสรา เกษคำ
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย อภิชาติ คำโท
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
18 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
89.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง กันยกร สุฤทธิ์
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง แทนขวัญ ป่อยยิ้ม
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม