#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ศิรประภา ธรรมคุณ
1.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุกัญญา ฉิมพินิจ
1.นาย ดุษฎี เครือยา
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย สุทธิพล สมาคม
2.เด็กหญิง พัชราภา วรชิตคีรี
3.เด็กหญิง พรพิมล จอมจันทร์
1.นาง จันทรา พันธ์พระ
2.นาย ดุษฎี เครือยา
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย เมธา ภูมิลำเนา
1.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง อภิรดี มีวงศ์
1.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ณัฐวราพร บุตรภักดี
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ปัญจพาญ์ ทองละมุล
2.เด็กหญิง พัชราภา พันธ์ศรี
3.เด็กชาย ปัญญากร ตาสื่อ
1.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
2.นางสาว จารุวรรณ เกิดกล้า
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กฤษณภูมิ ภู่ภักดี
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม