#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย เนติกุล จันทร์หงษา
2.เด็กชาย ปิติกร แก้วธรรม
3.เด็กหญิง วณิดา สัมพันธ์
4.เด็กหญิง ปาณิสรา พวงมะลิ
5.เด็กหญิง อุมาภรณ์ ศรีจันทร์
6.เด็กหญิง ชะเอม นพเก้า
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
3.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ญานิสา นพเก้า
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ราชวงค์
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
5 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุนิสา นพเก้า
2.เด็กหญิง พรกนก จันทร์ฤาชัย
3.เด็กหญิง พิชชาภา ประจวบบุญ
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ทิพย์เกษร แสนพันดร
2.เด็กหญิง แพรวาว วงศ์ภักดี
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม