#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ภัสกร ธรรมพร
2.เด็กชาย ปัญญาพร ปรีเปรม
3.เด็กชาย อภินันท์ ทองคำ
4.เด็กชาย สุภกิตติ์ วันปรีชา
5.เด็กหญิง จารุกิตต์ พงษ์เสน่ห์
6.เด็กชาย อนุชา พงษ์เสน่ห์
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นาย จิระพันธ์ เพ็ญญะ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย เดชาวัต บุตรเพชร
1.นาง สำลี สุรบุตร
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ก้องกิดากร แก้วโมกข์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
1.นางสาว ชนิกานต์ จันทร์เปรียง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม