#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย วิรุฬ สมเพชร
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พงษ์วัน
3.เด็กชาย วรกันต์ ไพรอินทร์
4.เด็กหญิง ศุภร ฤทธิ์ไธสง
5.เด็กหญิง สุพรรษา นันทะเส
6.เด็กหญิง สุวรรณา แก้วลอย
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
2.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
3.นาย สมบัติ สามารถ
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง สิริยากร แก่นนอก
2.เด็กหญิง ปิยธิดา นาคญวน
3.เด็กชาย ธนากรณ์ สมเพ็ชร
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
2.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย รวีฤทธิ์ ศิลารักษ์
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ญาณิศา ไพรบึง
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม