#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง สุจิวรรณ อุ่นแก้ว
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวงาม
2.เด็กชาย ราชศักดิ์ ศรีหมาด
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง จารุกร อุ่นแก้ว
1.นางสาว วิไลภรณ์ พรหมภา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง วิลาสินี สุภาพ
1.นางสาว วิไลภรณ์ พรหมภา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย พุทธพงศ์ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กชกร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ปัณธร โพธิสาร
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชาลิสา โพธิสาร
2.เด็กหญิง ฐิติยานันท์ ชนะมาร
3.เด็กหญิง กัญจนาภา ใจซื่อ
1.นาง ดวงเนตร พิมศร
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กมลชนก จันทร์สุข
2.เด็กหญิง ชลดา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ปาลิตา ป้อมสมบูรณ์
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นาย อาวุธ ม่วงมิตร
9 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ศิริกัญญา พิมศร
2.เด็กหญิง สุชาดา สายสุวรรณ
3.เด็กหญิง สุดาวรรณ สุดสายเนตร
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง จารุกร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง กุลธิดา พิมมาศ
3.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
4.เด็กหญิง นิดานุช พันพินิจ
5.เด็กชาย พิทักษ์พล แซ่อึ้ง
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง พรจิรัชยา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง นิชานันท์ อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง วรัทยา ทาโคตร
4.เด็กหญิง ปรัชญานี ละออพงษ์
5.เด็กหญิง แก้วทิพย์ ไสว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชญานิศ นามนุษย์
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง นพรัตน์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย พุทธพงศ์ อุ่นแก้ว
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กานต์สุชา อุ่นแก้ว
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สมปอง
2.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ชนะมาร
3.เด็กชาย พิตรพิบูล วรรณทอง
1.นางสาว สุนิสา บุญชัย
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ยี่สุ่นน้อย
2.เด็กหญิง พิชญา มีฤทธิ์
3.เด็กหญิง ชยาภัทร คุ้มวงษ์
1.นางสาว สุนิสา บุญชัย
2.นาง จุฑารัตน์ อุ่นแก้ว
18 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
94.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กัญญานี จำมี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
20 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา โพธิสาร
2.เด็กหญิง วิชุดา สายสุวรรณ
3.เด็กหญิง ศิริขวัญ พัลวัน
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
21 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย อนุพงศ์ บุญลี
2.เด็กชาย กฤตพจน์ โพธิสาร
3.เด็กชาย ธนกร มีฤทธิ์
1.นาง เนตรนภา แถมวัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม