#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย วัชรินทร์ พินยศ
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ฐิติกาล ไตรศรีธนาเลิศ
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ยาคำ
2.เด็กหญิง จิราภา ทองแท่ง
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
2.นาง พวงแก้ว พากเพียร
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พงศ์พล ภายอุ้ม
2.เด็กชาย วีรพงศ์ ถินแดง
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย รังสันต์ แสงดี
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย อภิชัย ทองละมุล
2.เด็กชาย ชานน ซื่อจริง
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง อุรุณี ทองละมุล
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม