#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ภักดิ์คินัย พึ่งเมือง
2.เด็กชาย วัฒนพงศ์ มีวงษ์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ชูคำ
2.เด็กหญิง ฉันท์ชนก เวทย์สุวรรณคู
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
2.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บุญเที่ยง
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย บุญศิริ แสนสอาด
1.นาง แสงเทียน สุขไสว
5 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อุชุกร เครือแสง
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง อภิภาวดี สุวรรณ
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ทักษิณ ไกรษร
2.เด็กชาย สิโรดม ว่องไว
1.นาย นายไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
2.เด็กหญิง อาภัสรา เลิศศรี
3.เด็กหญิง ศศินภา ทองละมุล
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชนาภา วิชาพูล
2.เด็กหญิง รัชฎาพร ชมพูนาค
3.เด็กหญิง ภัทราวดี ไชยปัญญา
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
10 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ปภังกร สินสระ
2.เด็กหญิง ปีย์มนัส เพชรรัตน์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง วาทินี ไกรรักษ์
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย กิตติพัฒน์ แก้วสง่า
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ภาณุพงษ์ เสาแพง
2.เด็กหญิง อัญชลี ศรีนาเมือง
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง วาทินี ไกรรักษ์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ปั่นทอง
2.เด็กหญิง ปนัดดา บุญจันทร์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง วาทินี ไกรรักษ์
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย รพีภัทร ศิลปนนท์
2.เด็กหญิง กิ๊ฟ ไชยจัก
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย เฉลิมชาติ ดวงวิจิตร
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
3.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีนคร
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญโชติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรห
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ณัฐพล มาลี
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ศักดิ์ศรีจันทร์
2.เด็กชาย ศุภชัย สุยะดา
3.เด็กชาย ธรรมรัตน์ มรรคดี
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภนัฐ สุภาพ
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภกานต์ การธุรารัตน์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
30 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ทิพนาถ ชูคำ
2.เด็กหญิง วิดาสินี ชัยพร
3.เด็กชาย ณัฐกฤษฎิ์ พรมน้ำทรัพย์
4.เด็กชาย ธีรโชติ ระดมสุด
5.เด็กชาย ธนพนธ์ สิงหชาติ
6.เด็กชาย วรเวทย์ มีวงษ์
7.เด็กชาย ภูริพัฒน์ เวียงนนท์
8.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
9.เด็กชาย ภานุศร คำสวัสดิ์
10.เด็กชาย วรกันต์ ปานทอง
11.เด็กชาย วัชรากร จันทะวงษ์
12.เด็กชาย ธีรภัทร คำพินิจ
13.เด็กหญิง มนรดา พิลาดี
14.เด็กหญิง อภิภารินทร์ สุวรรณ
15.เด็กหญิง สุธิดา เมืองแพง
16.เด็กหญิง เสาวณี ไตรศรี
17.เด็กหญิง ภาวินี ฤทธิยา
18.เด็กหญิง ฉันท์ชนก เวทย์สุวรรณ
19.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ชูคำ
20.เด็กหญิง สุกัญญา ภูหาด
21.เด็กหญิง จุฑามาศ โพธิสาร
22.เด็กหญิง ศศินิภา ทองละมุล
23.เด็กหญิง อาภัสรา เลิศศรี
24.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
25.เด็กหญิง ศศิประภา ชูคำ
26.เด็กหญิง ปาริมาส บุญธรรม
27.เด็กหญิง อัญชลี ศรีนาเมือง
28.เด็กหญิง โชติการ ยงเพชร
29.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
30.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
31.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พิลาดี
32.เด็กหญิง ชุติกานต์ สินศิริ
33.เด็กหญิง เกศรา ขัวนา
34.เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา ทองสันต์
35.เด็กหญิง ภัทรธิดา อ่อนคำ
36.เด็กหญิง นิชาดา ปานทอง
37.เด็กหญิง กชกร รัตน์เพ็ชร
38.เด็กหญิง นิภาวรรณ แก้วบุปผา
1.นาง ศุภภิญญา บุญเลิศ
2.นาย บุญฤทธิ์ คำศิริ
3.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
4.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
5.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
6.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
7.นางสาว เกศกนก สมรัตน์
8.นางสาว ผกามาศ สมคิด
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย รพีภัทร ศิลปนนท์
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วิดาสินี ชัยพร
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
33 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ชาญชัย จอมทอง
2.เด็กชาย ไชยวุฒิ เลิศศรี
3.เด็กชาย มาวิน แก้วพลายงาม
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
34 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ไชยวุฒิ เลิศศรี
2.เด็กหญิง ปัณฑิตา สายจันทร์
3.เด็กหญิง ภัทรจิตรา สมเพชร
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภการ การธุรารัตน์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
39 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พรมแดน
2.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
1.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
40 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
2.เด็กชาย ธนกร ยงเพชร
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
41 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
97.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
42 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ภัทธนพร พรหมแดน
2.เด็กชาย นพเก้า สมเพชร
3.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ พิลาดี
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
43 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
2.เด็กหญิง สุภาวดี ศิลาชัย
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
44 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย นพเก้า พยอมหอม
2.เด็กชาย จตุพร วงศ์พระราช
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม