#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ นางรุุ่งนภา จงใจ 0973409424 rungnapa53@gmail.com
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) นายโอภาส ดอกพวง นางไพรวัลย์ เจริญศรี 0881104479,0800440619,0876509969 noomnim_80@hotmail.com
3 โรงเรียนบ้านกันจด นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ นายภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ 0611643008 phatkawp@gmail.com
4 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย นายธวัชชัย บุญน้อย นายจิตรกร ปรีเปรม 0895840997 juk_preprem@hotmail.co.th
5 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย นายมานพ ตลับทอง นางจำปา สมรัตน์ 0817603484
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม นายนิรภัย ศรแก้ว นายรันต์ วิถี 08 7252 1383 , 045 660027 Tewapitak.ran@gmail.com
7 โรงเรียนบ้านขุนหาญ นางวัชรา รัตโน นางปิยวดี กองหล้า 0880731711 maam3910@hotmail.com
8 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นางเนตรนภา สาระวรรณ นายประสิทธิ์ วงพินิจ 0821300541 prasitzaazaa@hotmail.com
9 โรงเรียนบ้านจองกอ นายไพฑูรย์ พละไกร นางจินดา แก้วธรรม 0984766646 skn232@hotmail.com
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว นายแมนศักดิ์ แถมวัน นายจตุพล บุญทวี 0872455655 tong00816@hotmail.com
11 โรงเรียนบ้านซำ นายธีระพงษ สุพรรณ์ นายอำนาจ แก้วหานาม 0910142143 oatericjohnson@hotmail.com
12 โรงเรียนบ้านดู่ นายอภิศักดิ์ ไสว นางสาวกิจกานต์ สมรัตน์ +66895849395 kitjakan4@gmail.com
13 โรงเรียนบ้านเดื่อ นายทวี สอนคำเสน นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ 0801617380 Udomlak958@gmail.com
14 โรงเรียนบ้านตานวน นายมนูญ เลิศศรี นายวินัด อุ่นแก้ว 098-247-5928 nat_unk@hotmail.com
15 โรงเรียนบ้านตาเอก นายชัยมงคล มีวงศ์ นายไพรัช อุดมพันธ์ 080-1592211 phairat1.npc@gmail.com
16 โรงเรียนบ้านพยอม นายบุญคง เนตรภักดี นายคมสันต์ สีทะ 0857746678 khomsan006@hotmail.com
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ นายพิชัย จุลวรรณโณ นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว 045-665063 , 0897220673 phichaijun@gmail.com
18 โรงเรียนบ้านระหาร นายวิทวัส รัตโน นายภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ 0611643008 phatkawp@gmail.com
19 โรงเรียนบ้านสดำ นายไกรสร อุ่นแก้ว นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร 0878736176 rungkwun@gmai.com
20 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
21 โรงเรียนบ้านหนองคู นายสัญญา ศรีสุข นางสาวบุษบา เสาแก่น 080-1534927 Bassaba927@gmail.com
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ นายจำเริญ แก้วมณี นายบันลือศักดิ์ ปลื้มใจ 0619392358 bunlusak.p@gmail.com
23 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
24 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ นายสัมพัทธ์ ศรีสุข นายอรรถสิทธิ์ อำนวย 0895712952 attasit.amnuay@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ โทร 0821300541 , 0611643008 อีเมล์ .........-............
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม